Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. 

Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου
 • ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου
 • προελέγχει τον απολογισμό
 • αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
 • με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες
 • μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο
 • εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
 • αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
 • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο
 • αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
 • αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές
 • αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων
 • αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
 • αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια

Τακτικά μέλη:


1. Δήμαρχος Ευστράτιος Σαραούδας - Πρόεδρος Επιτροπής.
2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Αναστασόπουλος Δημήτριος - Οριζόμενο μέλος.
3. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Στυλιανός Σαριδάκης - Οριζόμενο μέλος.
4. Λουσίδης Παναγιώτης - Εκλεγόμενο μέλος.
5. Αδαμίδης Αδάμ - Εκλεγόμενο μέλος.
6. Χρονόπουλος Γεώργιος - Εκλεγόμενο μέλος.
7. Καλαντζή Αγγελική - Εκλεγόμενο μέλος.
 
Αναπληρωματικά μέλη:


1. Αντωνοπούλου Χριστίνα - Εκλεγόμενο μέλος.
2. Μπάλτας Ιωάννης - Εκλεγόμενο μέλος.
3. Καραβάκος Βασίλειος - Εκλεγόμενο μέλος.
3. Ηλιόπουλος Γεώργιος - Εκλεγόμενο μέλος.

Η χρονική διάρκεια και της Επιτροπής ορίζεται, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 90/20-8-2019, με τις σχετικές τροποιήσεις έως την 9-1-2023.