Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Στέγαση κι Εργασία για τους Αστέγους

Στέγαση κι Εργασία για τους Αστέγους

Tο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» αποτελεί ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση ενοικίου για διάστημα έως και 18 μήνες, την κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, καθώς και την επιδότηση εργασίας για διάστημα έως και 12 μήνες. Παράλληλα, παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη στους ωφελούμενους με στόχο την ενδυνάμωση και κινητοποίησή τους, ώστε να αναλάβουν σταδιακά την ευθύνη επίλυσης των προβλημάτων της καθημερινότητας και να επανενταχθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό.

Αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019.

Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ή σε Διαδημοτικά Σχήματα όπου ο πληθυσμός υπερκαλύπτει το όριο των 100.000 κατοίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από δημόσιους Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας, σε συνεργασία με πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικούς Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας.

To διαδημοτικό Σχήμα με Δικαιούχους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με την επωνυμία Δήμος Μεταμόρφωσης, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, Δήμος Ηρακλείου Αττικής και Δήμος Χαλανδρίου και με Διαχειριστή την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, έχουν ξεκινήσει τη συνεργασία για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «ΑΛΜΑ» που αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εδρεύει στην οδό Σταδίου 29, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), το οποίο εδρεύει στην οδό Κ. Παλαμά αρ. 6 - 8 . Στα πλαίσια του προγράμματος έχουν ξεκινήσει οι δράσεις δημοσιότητας- ενημέρωσης σε τοπικούς φορείς των συνεργαζόμενων Δήμων, στο κοινό και σε άλλους οργανισμούς κοινωνικής αλληλεγγύης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους στόχους και το σκοπό του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα σήμερα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες:

  • Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια,
  • Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία),
  • Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
  • Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι :

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.
  • Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.
  • Η ένταξη στο Πρόγραμμα κατ’ εκτίμηση 600 ατόμων για διάστημα έως και δεκαοκτώ μηνών.
  • Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, η ένταξη ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.
  • Η ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης.

Θεσμικό Πλαίσιο :

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους καθορίζονται στην υπ΄αρ. 60134/786/15-12-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4545 τ.Β΄), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄), καθώς και στην υπ΄αρ. Δ13/οικ.11184/932/21-02-2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω-8Μ4).