Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πληροφορίες και Κανονισμός

Πληροφορίες και Κανονισμός

Σύμφωνα με τον Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις», οι Δήμοι, ως αρμόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας για τις βραχυχρόνιες αγορές εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν οφείλουν τον ορισμό των χώρων λειτουργίας , την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και τη χωροθέτηση των βραχυχρόνιων αγορών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του παραπάνω νόμου , καθώς και τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Επίσης μεριμνούν για :

 • Την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς, που δεν ορίζεται με τον παρόντα νόμο, και ιδίως το ύψος του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του
 • Την καταχώρηση για κάθε βραχυχρόνια αγορά στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
 • Την απόφαση ίδρυσης, μετακίνησης ή επέκτασης της βραχυχρόνιας αγοράς
 • Τον κανονισμό λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς και
 • Την δημοσίευση τοπογραφικού διαγράμματος της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, ο Δήμος Μεταμόρφωσης όρισε τη λειτουργία των κάτωθι εμπροπανηγύρεων :

1. Θρησκευτική Εορτή Προφήτη Ηλία

Η διεξαγωγή της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής του Προφήτη Ηλία,αποσκοπεί στην προσέλευση σημαντικού αριθμού εκθετών, επισκεπτών, και παράλληλα στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Θα λειτουργεί κατά μήκος της οδού Παναθηναίων (από την οδό Ηλείας έως την Χριστοφόρου Νέζερ), σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε παρακάτω.

2. Θρησκευτική Εορτή Προφήτη Ηλία

Η διεξαγωγή της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αποσκοπεί στην προσέλευση σημαντικού αριθμού εκθετών, επισκεπτών, και παράλληλα στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Θα λειτουργεί κατά μήκος της οδού Γκινοσάτη (από το ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Πλάτωνος) και των κάθετων οδών Ι. Κόττου (από την Ελ. Βενιζέλου έως την Ι. Ράλλη), Ι. Ράλλη (από την οδό Χλόης έως την οδό Φ. Γκινοσάτη) και Ήβης (από την Ι. Κόττου έως την Γ. Παπανδρέου), σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε παρακάτω.

2. Θρησκευτική Εορτή Κωνσταντίνου και Ελένης

Η διεξαγωγή της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως στο πλαίσιο της θρησκευτικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αποσκοπεί στην προσέλευση σημαντικού αριθμού εκθετών, επισκεπτών, και παράλληλα στοχεύει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Θα λειτουργεί κατά μήκος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου (από την οδό Γ. Παπανδρέου έως την οδό Κλεισθένους), σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και το οποίο μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε παρακάτω.

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς ο εκάστοτε Δήμος εκδίδει «Κανονισμό Λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς», στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

 • η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της βραχυχρόνιας αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών
 • Οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς
 • Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών
 • Η χρονική διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία
 • Η επισήμανση της υποχρέωσης των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων
 • Το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας
 • Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού Λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 του Ν. 4849/2021 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας Βραχυχρόνιας Αγοράς του Δήμου Μεταμόρφωσης

5 Ιούλ 2023
Κανονισμός Λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς Δήμου Μεταμόρφωσης
5 Ιούλ 2023
Τοπογραφικά διαγράμματα ορίων Θρησκευτικών εορτών