Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Σχετικές Πληροφορίες

Σχετικές Πληροφορίες

Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 Α΄) και την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), αντικαθίσταται από 1.1.1998 ως εξης:

«Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών.»

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάϊτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε απ’αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό ταμείο.

Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
  2. «Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, όπως ξενοδοχεία, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνες και επιπλωμένα διαμερίσματα, το κατά την παράγραφο 1 τέλος εισπράττεται απ΄ αυτές και καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας μέσα στην ίδια προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας».
  3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων προκειμένου περί ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως σε οργανωμένη κατασκήνωση (CAMPING) καταβάλλεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται στο φόρο αυτόν.Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την καταβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως, εστιατορίων κ.λ.π.
  4. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται συγχρόνως με την καταβολή του τέλους να υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα εκτός από την δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και αντίγραφο του οικείου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α.

“Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου κατά τας κειμένας διατάξεις, βάσει των παρεχομένων εις τον δήμον ή την κοινότητα υπό της αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμον ίσον προς το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του τέλους δι΄ έκαστον μήνα καθυστερήσεως μη δυνάμενον να υπερβεί το ισόποσον του τέλους.”