Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Αθλητική Εγκατάσταση

Αθλητική Εγκατάσταση

Αρμόδιο Τμήμα : "Τμήμα Οικονομικής & Τοπικής Ανάπτυξης"

'Εδρα : Δημαρχιακό Κατάστημα Μεταμόρφωσης ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση), 2ος όροφος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Τμήματος: oik.anaptixi@metamorfossi.gov.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα : 213 20 12 942
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-mail
Χατζηαποστόλου Παρασκευή Προισταμένη Τμήματος 213 - 2012942 pxatzhapostolou@metamorfossi.gov.gr

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τους νόμους Ν.4479/2017 και Ν.3568/2017, η άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης εκδίδεται από τον οικείο Δήμο με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 56Β του Ν. 4479/2017, για τις ομάδες Α1,Α2,Β1,Β2,Δ,ΚΑΙ Ε1, και τις διατάξεις του αρθ. 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), με τις οποίες έγινε προσθήκη το άρθ.56Β στο ν.2725/1999, «Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ –ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σωματείου με όλες τις τροποποιήσεις του
 • Πιστοποιητικό καταχώρησης στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου
 • Πρακτικό ανάδειξης Διοικητικού Συμβουλίου σωματείου, που να αναγράφεται η σύνθεση του εν ενεργεία ΔΣ του σωματείου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου
 • Απόφαση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης συλλόγου από την Γ.Γ.Α.
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται αναλυτικά & αιτιολογημένα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ408113/21902/2725/603/10-10-2017 (ΦΕΚ Β/́3568)
 • Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του σωματείου ή ιδιώτη μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α του Ν4479/2017 (ΦΕΚ 94 τ. Α ́), τροποποιήσεις του Ν2725/1999 (ΦΕΚ 121 τ. Α ́) υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση
 • Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας
 • Οικοδομική Άδεια του Χώρου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν όλα μαζί. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 

Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανάλογα με την κατηγορία της αθλητικής εγκατάστασης, είναι η εξής:
 

Για τις ομάδες Α1 και Α2:

Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου.
Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

Για τις σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή ιδιώτης μηχανικός βεβαιώνουν σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση στην οποία δραστηριοποιείται το σωματείο. Ιδιώτης μηχανικός ελέγχει την εγκατάσταση και βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό του σωματείου, απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α., οικοδομική άδεια του κτίσματος, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)

Για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1:

Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη της αθλητικής εγκατάστασης και κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού ή βεβαίωσης της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου Δήμου ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησής της, χορηγείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση Δημάρχου. Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό του σωματείου, απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α., οικοδομική άδεια του κτίσματος, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ).
Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη, εφόσον πριν τη λήξη κάθε έτους κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία η ομάδα που αγωνίζεται στη συγκεκριμένη έδρα και δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αφού υποβληθούν τα απαιτούμενων εκ των οικείων διατάξεων δικαιολογητικά από ιδιώτη μηχανικό για την χορήγηση – ανανέωση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης, η άδεια χορηγείται με Απόφαση Δήμαρχου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών και παραδίδεται στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε τρίτους με εξουσιοδότηση.

Επισημαίνουμε ότι:

 • Προκειμένου μία ιδιωτική εγκατάσταση να εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 56Α έως 56Ε του ν.2725/1999 όπως ισχύει, θα πρέπει να χρησιμοποιείται από αθλητικό σωματείο, το οποίο να διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 • Οι ιδιωτικές και σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν ελέγχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, καθώς δεν ανήκουν σε αυτόν. Το αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την αδειοδότησή τους βεβαιώνεται από ιδιώτη μηχανικό.
 • Η άδεια λειτουργίας μπορεί να είναι προσωρινή, με τον όρο εντός καθορισμένης προθεσμίας να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις, ή και τμηματική, εξαιρώντας τμήματα της εγκατάστασης που κρίνονται ακατάλληλα.
 • Στην άδεια λειτουργίας ορίζονται τα αθλήματα που μπορεί να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων που θα ασκηθούν ανά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις), καθώς επίσης και ο ανώτατος επιτρεπόμενος ή μη αριθμός θεατών που μπορούν να παρευρεθούν ανά κερκίδα ή τμήμα της αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή κάθε αθλητικής συνάντησης ή αγωνίσματος


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.

14 Δεκ 2021
ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
14 Δεκ 2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
14 Δεκ 2021
ΚΥΑ 408113-21902-2725-603-4-10-2017
14 Δεκ 2021
Ν. 4479_2017
14 Δεκ 2021
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ