Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

H ισότητα των φύλων δεν είναι ένα θέμα γυναικείο. Είναι ένα ζήτημα πανανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό που αφορά σε όλες τις κοινωνίες.

Η ισότητα των φύλων θέλει μία κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου αγαθά, υποχρεώσεις και δικαιώματα σε όλους τους τομείς:

  • στην εργασία
  • στην πολιτική
  • στην ηγεσία
  • στον ελεύθερο χρόνο
  • στην φροντίδα
  • στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή.

Ωστόσο, η ουσιαστική ισότητα παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο.

Η Ελλάδα ακολουθεί τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και τις επιταγές της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), τα οποία αποτυπώνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α ́50) προστέθηκε στις Αρμοδιότητες του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, η αρμοδιότητα σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας ισότητας των φύλων και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ισότητα των φύλων. Επιπλέον στο άρθρο 6 του ν. 4604/2019 ορίζεται ότι με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής, όπως η έκδοση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας στον οποίο να καθορίζονται τα σχετικά ως άνω θέματα.

19 Μάρ 2024
Κανονισμός Λειτουργίας της δημοτικής επιτροπής ισότητας (ΔΕΠΙΣ) του Δήμου Μεταμόρφωσης
19 Μάρ 2024
N. 4604/2019
19 Μάρ 2024
Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4604/2019