Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Παροχή Βασικών Αγαθών

Παροχή Βασικών Αγαθών

Η "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών" του Δήμου Μεταμόρφωσης αποτελείται από :

 • Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Την Παροχή Συσσιτίου (Δωρεάν διανομή γευμάτων)

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» διανέμει σε τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κ.λπ., σε ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη. Για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία.

Η «Παροχή Συσσιτίου» αφορά την δωρεάν διανομή γευμάτων σε πολίτες του Δήμου Μεταμόρφωσης που το έχουν ανάγκη και έχει συγκεκριμένη δυναμικότητα παροχής γευμάτων. Πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, ενώ συνδέεται με τοπικούς φορείς όπως: Επιχειρήσεις, Σχολεία, ΜΚΟ, την τοπική Κοινωνία κ.ά.

Η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» του Δήμου Μεταμόρφωσης, λειτουργεί με σταθερό ωράριο και το απαιτούμενο προσωπικό.

Επιπλέον, με τη βοήθεια του Κοινωνικού Λειτουργού που στελεχώνει τη Δομή, παρέχεται ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και υποστήριξη των ωφελουμένων.

Τέλος, το προσωπικό της Δομής συντονίζει, ενισχύει και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Εθελοντών στο όλο εγχείρημα.

Ποιοί είναι οι Ωφελούμενοι;

Ως Ωφελούμενοι, καλούνται Άτομα που είναι :

 • Άστεγοι, είτε
 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια

και κατατάσσονται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια

1. Εντοπιότητα:

Δικαιούχοι της "Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών" είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα δικαιούχοι είναι:

α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου,

β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου,

γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στον Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής σε ισχύ και θεωρημένο διαβατήριο καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

2. Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:

Κύριο κριτήριο επιλογής και ένταξης των ενδιαφερομένων στη "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών" είναι το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση του φυσικού προσώπου. Συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους εντάσσονται οι κάτοικοι του Δήμου, το εισόδημα των οποίων βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας και ειδικότερα σύμφωνα με τα ακόλουθα όρια:

Α/Α

Οικογενειακή Κατάσταση

Εισόδημα

Διευκρινήσεις

1

Άγαμοι-μοναχικά άτομα

5.200

Συν/χοι ΟΓΑ υπερηλίκων, επιδοματούχοι πρόνοιας ή χαμηλοσυνταξιούχοι ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ ή επιδοτούμενοι άνεργοι

2

Διμελείς οικογένειες

8.000

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με 1.500,00 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος

3

Άτομα με αναπηρία (67% και άνω)

 

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 30%

Για τον υπολογισμό, από το συνολικό πραγματικό εισόδημα, αφαιρείται το ενοίκιο για κατοικία που δεν ξεπερνά τα 80 τμ. Επίσης, αφαιρείται η δαπάνη που καταβλήθηκε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής.

3. Επαγγελματική Κατάσταση:

Δικαιούχοι της "Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών", είναι κυρίως άνεργοι, ενώ κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους εντάσσονται οι μακροχρόνια άνεργοι.

4. Κοινωνικά Κριτήρια:

Κατά την αξιολόγηση των αιτούντων της "Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών", λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια:

 • Μονογονεϊκές οικογένειες
 • Πολύτεκνες οικογένειες
 • Οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω
 • Οικογένειες με μέλη που εντάσσονται σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Επισημαίνεται ότι ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης, στην οποία συνυπολογίζεται το εισόδημα του νοικοκυριού (όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών).

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η εξέλιξη του Έργου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση καθώς δεν είναι επιλέξιμοι ως ωφελούμενοι του έργου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή των αιτούντων ως ωφελούμενων της "Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών" απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα :

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια διαμονής σε ισχύ,
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,
 4. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών (εφόσον υπάρχει),
 5. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Μεταβολή Στοιχείων από ΔΟΥ ως προς τη διεύθυνση ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από Κοινωνική Έρευνα,
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω,
 2. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων ή οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί την μονογονεϊκότητα και την επιμέλεια,
 3. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 4. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος)

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον προκύπτει μεταβολή τους.

Για τους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι της«Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών», προβλέπεται η συμμετοχή τους στην ως άνω διαδικασία χωρίς την προσκόμιση εκ νέου των απαιτούμενων δικαιολογητικών παρά μόνο των παρακάτω σε απλά φωτοαντίγραφα :

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
 2. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,
 3. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών (εφόσον υπάρχει),
 4. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω (σε περίπτωση που ανανεώθηκε εκ νέου).
 5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικά έχει μεταβληθεί σε σχέση με την αρχική αίτηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για το τρέχον έτος η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από την 03/7/2023 έως και την 28/7/2023. κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται με τους παρακάτω τρόπους :

 • ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση στα γραφεία λειτουργίας της Δομής, επί της Κορίνθου 21 τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. – 02:00 μ.μ., συμπληρώνοντας τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κι υποβάλλοντας τα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ , μέσω της εφαρμογής "ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ" ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει εγγραφή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Στη συνέχεια του αποστέλλεται στο e-mail που δήλωσε σχετική ενημέρωση όπου πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Μετά την επιβεβαίωση και είσοδό του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκτελέσει Προσθήκη Προσωπικών Στοιχείων → Δημιουργία Εγγραφής (συμπληρώνει τα στοιχεία του) και στη συνέχεια πατάει «Αποθήκευση», αριστερά Ενέργειες - Εργασίες επιλέγει Νέα Αίτηση και οδηγείται στην καρτέλα Παροχή και επιλέγει μία μόνο Δομή που θέλει να κάνει αίτηση → Κοινωνικό Παντοπωλείο ή Κοινωνικό Συσσίτιο. Ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται στην καρτέλα ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ όπου κάνει κλικ στο ονοματεπώνυμό του και κάνοντας Αποθήκευση εμφανίζεται η καρτέλα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπου επισυνάπτει αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση, πατάει Συνέχεια → Συναίνεση και Υποβολή.

Πλατφόρμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ :

 

Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημα σας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο :

 

Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ωφελουμένων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημ. Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης, την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης και την Κοινωνική Λειτουργό που απασχολείται στη Δομή.

Για περισσότερες πληροφορίες :

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail
Αντζέμογλου Σοφία Κοινωνική Λειτουργός 213 - 2012980 s.atzemoglou@metamorfossi.gov.gr


 

7 Ιούλ 2023
Αίτηση ένταξης στη "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών"