Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Διαδικασία κοπής δέντρων

Διαδικασία κοπής δέντρων

Υπάρχει μια παρεξηγημένη αντίληψη από τους δημότες ότι μπορεί η διαδικασία κοπής να είναι απλή, αλλά αυτό είναι λάθος γιατί εμπλέκονται πολλές Υπηρεσίες και φορείς. Ειδικότερα στα πεύκα.

Οπωσδήποτε κάποιες κοπές δέντρων είναι απόλυτα αναγκαίες διότι μπορεί τα ίδια να λυγίσουν λόγω υγρασίας του υπεδάφους ή μπορεί το ριζικό τους σύστημα να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε παρακείμενα κτίρια. Ακόμη κι έτσι, χρειάζεται ειδική άδεια για να κοπούν και στο κομμάτι αυτό εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες και φορείς.

Σε κάθε περίπτωση, εμπλέκεται η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου. Εάν το πρόβλημα που δημιουργεί το δέντρο έχει να κάνει με ζημιές σε οικήματα, εμπλέκεται και η Τεχνική Υπηρεσία.
Οι γνωμοδοτήσεις των ανωτέρω εμπλεκομένων, πρέπει υποχρεωτικά να λάβουν την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που είναι το αρμόδιο Συλλογικό Οργανο λήψης απόφασης.

Μετά από την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκδίδεται άδεια μικρή κλίμακας ώστε να προσχωρήσει η κοπή. Στο φάκελο αίτησης αδειοδότησης θα πρέπει να σημειώνεται και οι θέσεις τυχόν μελλοντικής φύτευσης.Το ΦΕΚ για τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας με αλλαγές ως προς την κοπή δέντρων.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, ΦΕΚ Β’ 4520/16.10.2018

ζ) Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ., κατατίθενται:

α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.