Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Κανονισμός Κοιμητηρίου

Κανονισμός Κοιμητηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι η καθιέρωση λεπτοµερών κανόνων για την καλύτερη οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και αισθητική εικόνα του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου, που βρίσκεται στο 289 Ο.Τ. και επί της οδού Τατοΐου αρ. 57.

ΑΡΘΡΟ 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

 1. Ο παρών κανονισµός εκδίδεται µε βάση τις διατάξεις του ∆ηµοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006), του Ν. 3852/10 και του άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 582/1968 και 445/68.
 2. Οι διατάξεις του εφαρµόζονται συµπληρωµατικά προς τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί Κοιµητηρίων και,- ως ειδικότερες,- είναι επικρατέστερες από τις ενδοτικού δικαίουδιατάξεις.
 3. Ο Κανονισµός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη, µε τοπική ισχύ ουσιαστικού νόµου και η παράβασή του επισύρει τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για την παραβίαση των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

 1. Το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Μεταµόρφωσης έχει ιδρυθεί από αµνηµονεύτων χρόνων, ατύπως, προς εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών του χωριού Κουκουβάουνες µετέπειτα Κοινότητας και νυν ∆ήµουΜεταµόρφωσης.
 2. Η οριστική έκτασή του, ανέρχεται σε 14.318 m2 και προέρχεται από παραχωρήσεις κατοίκων ή αγορές της Κοινότητας.
 3. Η έκταση του Κοιµητηρίου, που καλύπτει µέρος του 289 Ο.Τ., εντάχθηκε στο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλης (Β.∆. 30/3-14/4 1970 ΦΕΚ 75 ∆’) υπό τον χαρακτηρισµό το «Νεκροταφείο». Ιδιωτικές εκτάσεις 12.000 m2 περίπου, που περιλαµβάνονται στο ίδιο Ο.Τ., δεν έχουν απαλλοτριωθεί προς επέκταση του Κοιµητηρίου. Με βάση την ήδη διαµορφωµένη κατάσταση στο Ο.Τ. και την ευρύτερη περιοχή, η προβλεποµένη από το σχέδιο επέκταση, εκτός των άλλων, θα προσέκρουε σε νοµικά κωλύµατα, µε δεδοµένη την ήδη διαµορφωµένη πραγµατική κατάσταση (σηµαντικός αριθµός κατοικιών που έχουν ανεγερθεί).
 4. Ο χώρος του Κοιµητηρίου είναι περιµανδρωµένος - (µε εξαίρεση τον εξωτερικό χώρο προ - της πύλης εισόδου στην Ανατολική πλευρά του) - και εντός αυτού, εκτόςτωνταφικώνσυγκροτηµάτων,υπάρχειοιστορικόςΝαός των Αγίων Θεοδώρων, κυλικείο, οστεοφυλάκιο, οστεοθυρίδες, νεκροθάλαµος και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις.
 5. Μέχρι σήµερα, λειτουργία του Νεκροταφείου διέπεται από τον κανονισµό που θεσπίστηκε µε την υπ΄αριθµ.207114/19-9-1980 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 6. Κατά τα αναφερόµενα στον ισχύοντα κανονισµό, µε τις υπ’ αριθ. 66/1956 και 63/1966 αποφάσεις του τότε Κοινοτικού Συµβουλίου που εγκρίθηκαν από τη Νοµαρχία Αττικής, εγκρίθηκε και θεωρήθηκε ρυµοτοµικό σχέδιο κατανοµής σε τάφους. Στο σχετικό διάγραµµα προβλέπονται τριάντα (30) οικογενειακοί τάφοι, διαστάσεων 3χ2 m2 , που παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους µε αποφάσεις του Κοινοτικού Συµβουλίου.
 7. Τα ταφικά συγκροτήµατα χωρίζονται σε τρειςκατηγορίες:
  • Την Α΄, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και οι οικογενειακοί τάφοι, µε 570 συνολικάτάφους,
  • Την Β’ κατηγορία µε 1547 και η Γ’ µε 547 τάφους(σύνολο2.664).
 8. Το Κοιµητήριο, µε όλα τα συστατικά και παραρτήµατά του, ανήκει κατά πλήρη και αδιαµφισβήτητη κυριότητα στο ∆ήµο Μεταµόρφωσης, στον οποίο ανήκει και η αποκλειστική αρµοδιότητα διοίκησης, διαχείρισης, οργάνωσης, λειτουργίας και συντήρησήςτου.
 9. Κάθε παραχώρηση δικαιώµατος ταφής στο Κοιµητήριο, αποτελεί διοικητικής φύσης παραχώρηση άδειας χρήσης ∆ηµοτικού πράγµατος, η οποία δεν συνιστά περιουσιακό δικαίωµα, ούτε µπορεί να οδηγήσει σε θεµελίωση τέτοιου δικαιώµατος, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και το είδος του (οικογενειακός ή κοινόςτάφος).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ

 1. Στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο ενταφιάζονται κατά προτεραιότητα και ανάλογα µε την υπάρχουσα διαθεσιµότητα σε τάφους, οι δηµότες, οι κάτοικοι Μεταµόρφωσης και δηµότες και κάτοικοι όµορων ∆ήµων, χωρίς να αποκλείεται ο ενταφιασµός οποιουδήποτε προσώπου.
 2. Καµία σωρός δεν γίνεται δεκτή προς ενταφιασµό χωρίς φέρετρο, που πληροί τις νόµιµες προδιαγραφές, χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου και χωρίς δηµοτική άδεια ταφής. Ο ενταφιασµός αποκλείεται πριν από την παρέλευση δώδεκα (12) τουλάχιστον ωρών από τη νόµιµη πιστοποίηση τουθανάτου.
 3. Η διάρκεια παραµονής των ενταφιασθέντων στους κοινούς τάφους ορίζεται τριετής. τη παρέλευση της τριετίας γίνεται εκταφή, µε βάση το πρόγραµµα της υπηρεσίας και την τήρηση των διαδικασιών και προϋποθέσεων που ορίζονται στη νοµοθεσία και τις διατάξεις τουπαρόντος.
 4. Σε περίπτωση που κατά την εκταφή, µετά τη συµπλήρωση της τριετίας, διαπιστωθεί ότι η σωρός παραµένει εν µέρει ή συνολικά αναλλοίωτη, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, ανάλογα µε την επιλογή των οικείων: α)Γίνεται µεταφορά για ένα ακόµα έτος στους ειδικούς χώρους αναλλοιώτων β) Παραµένει για ένα επίσης έτος στον ίδιο τάφο. Ανάλογα µε την επιλογή, καταβάλλοντας τα ισχύοντα τέλη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΦΗΣ

 1. Στους κοινούς τάφους, µετά την παρέλευση τριετίας γίνεται εκταφή κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις τουπαρόντος.
 2. Κατ’ εξαίρεση οι οικείοι του θανόντος –( ως οικείοι νοούνται τα πρόσωπα που επιµελούνται της ταφής του και αναλαµβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις έναντι του∆ήµου,ακόµηκιανδενανήκουνστονοικογενειακόησυγγενικόκύκλο)-µπορούν να ζητήσουν παράταση της διάρκειας της ταφής, µε τον όρο καταβολής των τελών που ισχύουν κάθε φορά για το χρόνο της παράτασης. Η χορήγηση της παράτασης είναι δυνητική για το ∆ήµο, ο οποίος µπορεί να την αρνηθεί, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαιτούµενη διαθεσιµότητα τάφων για την κάλυψη των αντίστοιχων κοινωνικών αναγκών και η εύρυθµη λειτουργία του Κοιµητηρίου.
 3. Παρατάσεις χορηγούνται ιδίως στις περιπτώσεις θανόντων παιδικής, εφηβικής, νεανικής και νέας ηλικίας, λαµβανοµένης πάντοτε υπ’ όψη της ανθρώπινης ευαισθησίας και ειδικά έναντι επιζώντωνγονέων.
 4. Κριτήριο υπέρ της χορήγησης παράτασης αποτελεί και η διακεκριµένη προσωπικότητα του θανόντος και η πρόδηλη κοινωνική προσφοράτου.
 5. Η χορήγηση παρατάσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την µέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήµατος διάρκεια παραµονής και τις δοθείσεςπαρατάσεις.
 6. Είναι αυτονόητο ότι τα αιτήµατα παράτασης γίνονται δεκτά και χωρίς τη συνδροµή των παραπάνω ειδικών προϋποθέσεων, εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιµότητα τάφων, που καλύπτει τις τρέχουσεςανάγκες.
 7. Οι παρατάσεις χορηγούνται από την αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες του ∆ηµάρχου. Σε περίπτωση απόρριψης σχετικού αιτήµατος ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στο ∆ηµοτικόΣυµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 1. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται τους τελευταίους µήνες κάθε ηµερολογιακού έτους, ορίζονται τα τέλη και δικαιώµατα του ∆ήµου για τη χρήση τάφων, οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων και την παροχή υπηρεσιών του ∆ήµου, κάθε είδους και κατηγορίας.
 2. Τα τέλη και δικαιώµατα ορίζονται κατά κατηγορίες, σε αντιστοιχία µε τις διακρίσεις τάφων, οστεοφυλακίων και λοιπών χώρων καιυπηρεσιών.
 3. Τα τέλη για την παράταση της διάρκειας της ταφής ορίζονται κλιµακωτά κατά κατηγορία και κατά τρόπο που να αποθαρρύνουν τις παρατάσεις και να διευκολύνουν τις εκταφές ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία του Κοιµητηρίου και η εξυπηρέτηση των κοινωνικώναναγκών.
 4. Στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του προηγούµενου άρθρου, µετά από σχετικό αίτηµα των ενδιαφεροµένων, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, να µειώνονται τα τέλη παράτασης της εκταφής µέχρι ποσοστού 50% επί του εκάστοτε ισχύοντος για το χρόνο παράτασης ποσού, µε συνεκτίµησηκαι της οικονοµικής κατάστασης του αιτούντος. Για µεγαλύτερη µείωση µπορεί να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

 1. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου κανονίζει τα διαδικαστικά των ενταφιασµών και ορίζει τον τάφο, την ηµεροµηνία, την ώρα και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, σε συνεργασία µε τους οικείους και το γραφείοτελετών.
 2. Πριν από τον ενταφιασµό καταβάλλεται το αναλογούν τέλος ταφής και τα τυχόν άλλα δικαιώµατα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή άλλεςδιατάξεις.
 3. Σε περίπτωση οικονοµικής αδυναµίας, µπορεί µε εντολή ∆ηµάρχου να διακανονισθεί η καταβολή σε δόσεις των αναλογούντων τελών και δικαιωµάτων. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η υπηρεσία οφείλει να παρακολουθεί την τήρησητων όρων του διακανονισµού και να βεβαιώνει άµεσα ολόκληρο το οφειλόµενο ποσό, αν ο υπόχρεος δεν είναι συνεπής στην υποχρέωση που ανέλαβε.
 4. Κατ’ εξαίρεση, για περιπτώσεις πρόδηλης απορίας θανόντος δηµότη ή κάτοικο και των οικείων του, µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου να γίνει ατελώς ο ενταφιασµός. Στις περιπτώσεις αυτές, αποκλείεται παράταση πέραν της τριετίας. Στην απόφαση του ∆ηµάρχου επισυνάπτονται τα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν και αποδεικνύουν την απορία. Για άπορους δηµότες άλλων ∆ήµων, τα αναλογούντα τέλη και δικαιώµατα ταφής, καταβάλλονται από τον οικείο ∆ήµο.
 5. ∆ιατελέσαντες ∆ήµαρχοι και εν ενεργεία ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, απαλλάσσονται των τελών και δικαιωµάτων ταφής, αν υποβληθεί σχετικόαίτηµα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΕΙΩΝ

 1. Στα πλαίσια των διαδικασιών προετοιµασίας του ενταφιασµού, η υπηρεσία φροντίζει για τη λήψη πλήρων και ακριβών στοιχείων των οικείων του θανόντος και υποχρέων έναντι του ∆ήµου, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία επικοινωνίας. Στους οικείους δίδεται απ’ ευθείας ή µέσω του Γραφείου Τελετών ενηµερωτικό σηµείωµα για τους όρους ενταφιασµού και τις υποχρεώσεις έναντι του ∆ήµου. Η ενηµέρωση και το περιεχόµενο του σηµειώµατος πρέπει να γίνονται µε εξαιρετικά διακριτικό τρόπο και να αποπνέουν σεβασµό προς τον θανόντα και την οδύνη των οικείων του.
 2. Τρείς περίπου µήνες πριν τη συµπλήρωση της τριετίας, η υπηρεσία υποχρεούται να ενηµερώνει τους οικείους, µε τον προσφορότερο και διακριτικότερο τρόπο, για την επικείµενη συµπλήρωση του χρόνου ταφής και να τους καλεί να µεριµνήσουν για την εκταφή και την ανακοµιδή των οστών του θανόντος.
 3. Στην περίπτωση που οι οικείοι παρά την ενηµέρωσή τους από την υπηρεσία, αδιαφορούν γίνεται υπηρεσιακήεκταφή.
 4. Σε περίπτωση υπέρβασης της τριετίας ή της παράτασης οφείλονται στο ∆ήµο τα αναλογούντα στο χρόνο υπέρβασης τέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΙ∆Η ΤΑΦΩΝ

 1. Οι τάφοι διακρίνονται σε κοινούς (τριετούς διάρκειας) και οικογενειακούς. (αόριστης διάρκειας), κατά κανόνα.
 2. Για τους οικογενειακούς τάφους ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. Οι οικογενειακοί τάφοι παρέχουν στους δικαιούχους το αποκλειστικό δικαίωµα ταφής σ’ εκείνονπου έχουν παραχωρηθεί, σε σύζυγο, κατιόντες και ανιόντεςκαι αδελφούς χωρίς οικογένεια, στην τελευταία περίπτωση εφ’ όσον το ζητήσει ο δικαιούχος.
 3. Στους οικογενειακούς τάφους εφόσον συµφωνεί ο δικαιούχος, µπορεί να ενταφιαστούν και τρίτα πρόσωπα που δεν περιλαµβάνονται στους έµµεσους δικαιούχους. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις, που ισχύουν για τις ταφές τριετούς διάρκειας.
 4. Οι οικογενειακοί τάφοι δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου, είναι αµεταβίβαστοι και περιέρχονται αυτοδικαίως στο ∆ήµο αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ή εκλείψουν οι έχοντες δικαίωµα από τον αρχικό δικαιούχο.
 5. Σε περίπτωση κατάργησης τάφου για οποιαδήποτε αιτία, παραχωρείται στο ίδιο τµήµα αντίστοιχος χώρος προς σύσταση τάφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο ίδιο τµήµα, παραχωρείται τάφος στο εγγύτερο δυνατό σηµείο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που δεν είναι ίσης αξίας τότε καταβάλλεται η διαφορά από τους υπόχρεους.

ΑΡΘΡΟ 10. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Από τα υπάρχοντα στο ∆ήµο στοιχεία δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων ούτε υπάρχουν παραχωρητήρια και σχετικό µητρώο.

 1. Μετά την ισχύ του παρόντος κανονισµού θα χορηγηθούν παραχωρητήρια - (ο τύπος των οποίων θα καθορισθεί µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) - στους υπάρχοντεςαδιαµφισβήτητους δικαιούχους και θα καταρτισθεί σχετικό µητρώο, το οποίο θα τηρείται σταθερά και θα ενηµερώνεται για τις επερχόµενες µεταβολές.
 2. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων γίνεται µε απόφαση ∆ηµοτικούΣυµβουλίου, µε την οποία ορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες διάθεσής τους, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων.
 3. Κατ’ εξαίρεση και εκτός των συνήθων διαδικασιών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών, µπορεί να παραχωρείται οικογενειακός ή προσωποπαγής τάφος µε ή χωρίς αντίτιµο για συγκεκριµένο η αόριστο χρονικό διάστηµα, σε περιπτώσεις διακεκριµένων προσωπικοτήτων ,µε ιδιαίτερη προσφορά στο ∆ήµο, την κοινωνία, την πόλη ή την Ελλάδα.
 4. Τάφοι χωρίς ενδεικτικά στοιχεία, ανήκουν στο ∆ήµο και διατίθενται κατά την κρίση του ως κοινοί ή οικογενειακοί, τηρουµένων των σχετικών διατυπώσεων καιδιατάξεων.
 5. Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων ο τελευταίος δικαιούχος δεν κατέλειπε κατιόντες ή ανιόντες περιέρχονται στο ∆ήµο, µετά παρέλευση πενταετίας από τον ενταφιασµό του τελευταίου δικαιούχου και διατίθενται κατά την κρίση του.
 6. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων χάνουν για επ’ αυτών δικαίωµα αν δεν και καταβάλλουν τα οριζόµενα τέλη και δικαιώµατα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µετά από σχετική ενηµέρωσήτους.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

 1. Για την πλήρη αποσαφήνιση των δικαιούχων οικογενειακών τάφων, θα συγκροτηθεί επιτροπή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία θα καλέσει όσους προβάλλουν σχετικό δικαίωµα να προσκοµίσουν σε τακτή προθεσµία τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, που διαθέτουν.
 2. Μετά την εκπνοή της προθεσµίας η επιτροπή θα συντάξει σχετική έκθεση, απευθυνόµενη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα αποφανθεί τελειωτικά για τον αριθµό και τους δικαιούχους των πράγµατι υφιστάµενων οικογενειακών τάφων και τη χορήγηση παραχωρητηρίων.
 3. Για τις περιπτώσεις που προβάλλονται δικαιώµατα οικογενειακών τάφων χωρίς να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις (πχ µακρά παραµονή, οικογενειακές καταβολές, διαµορφωµένη εικόνα κτλ) είναι δυνατόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από γνώµη της επιτροπής να αποφασίσει τη χορήγηση παραχωρητηρίων, υπό τους όρους που αυτό θα ορίσει.(πχ µε την καταβολή συγκεκριµένου τµήµατος ή και την καταβολή των τελών που αντιστοιχούν στο χρόνο παραµονήςκτλ).
 4. Η υπάρχουσα ασάφεια περί τους οικογενειακούς τάφους, έχει δηµιουργήσει συσσώρευση οφειλών σε περιπτώσεις εσφαλµένα νοµιζοµένων οικογενειακών. Μετά την πλήρη καταγραφή της πραγµατικής κατάστασης, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίσει για τις συσσωρευµένες οφειλές.

ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. Οι δικαιούχοι οικογενειακών τάφων δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί τριετούς διάρκειας του ενταφιασµού και απαλλάσσονται από τα πέραν της τριετίας τέλη. Υπόκεινται, όµως, στα τέλη και δικαιώµατα ταφής και στο οριζόµενο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ετήσιο τέλος καθαριότητας, για τους τάφους της κατηγορίας αυτής.
 2. Όλοι οι δικαιούχοι ταφής (κοινών ή οικογενειακών) υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Υπηρεσίας και να φροντίζουν για την καλή τους εικόνα. Τάφοι που χρειάζονται επισκευή για λόγουςαισθητικής υγιεινής να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους εντός της τασσόµενης από τον ∆ήµο προθεσµίας. ∆ιαφορετικά οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τον ∆ήµο µε δαπάνες και για λογαριασµό των υποχρεών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δηµοτικών εσόδων.
 3. Η ανάγκη επισκευής τάφου κρίνεται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου οι οποίες ειδοποιούν τους υπόχρεους. Και θέτουν εύλογη για την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ ΕΚΤΑΦΕΣ - ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΑΦΕΣ – ΑΝΑΚΟΜΙ∆ΕΣ ΟΣΤΩΝ

 1. Οι εκταφές πραγµατοποιούνται µετά από ενηµέρωση των οικείων και µε την παρουσία τους, στο χρόνο που ορίζεται από την υπηρεσία. Μετά την εκταφή,για την οποία οι οικείοι καταβάλλουν το καθοριζόµενο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τέλος εκταφής, τα οστά ανακοµίζονται µε φροντίδα και ευθύνη των οικείων.
 2. Κατά την πραγµατοποίηση των εκταφών πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και να υπάρχει απόλυτος σεβασµός στο θανόντα και τους οικείους του.
 3. Για την ενηµέρωση των οικείων περί της επικείµενης εκταφής εξαντλείται κάθε σχετική δυνατότητα, ακόµη και αν δεν ισχύουν τα στοιχεία που έχουν δοθεί κατά τον ενταφιασµό και δεν έχει υπάρξει ενηµέρωση για την αλλαγή του. Για τις ενέργειες προς ενηµέρωσή τους, τηρούνται από την υπηρεσία λεπτοµερείς και ακριβείς σηµειώσεις, οι οποίες και φυλάσσονται από την υπηρεσία.
 4. Εάν εξαντληθούν οι δυνατότητες αναζήτησης και ενηµέρωσης των οικείων ή αν οι τελευταίοι δηλώσουν ρητά ότι δεν ενδιαφέρονται ή εάν παρέλθει τρίµηνη προθεσµία από την ολοκλήρωση προθεσµία από την ολοκλήρωση της άκαρπης αναζήτησης ή της ενηµέρωσης χωρίς ανταπόκριση, συντάσσεται σχετική διαπιστωτική πράξη της υπηρεσίας, και τα οστά αποτίθενται στο χωνευτήριο.
 5. Αν υπάρχουν ενδείξεις ή πιθανολογείται ότι παρά την άγονη αναζήτηση ή την αδιαφορία των οικείων, είναι ενδεχόµενο να εκδηλωθεί ενδιαφέρον των οικείων ή τρίτου, τα οστά φυλάσσονται για έξι µήνες, προς εξασφάλιση του ενδεχοµένου εµφάνισης και αναζήτησης των οστών.
 6. Σε περίπτωση εµφάνισης και αναζήτησης των οστών καταβάλλονται τα αναλογούντα για το χρόνο καθυστέρησης της εκταφής και τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη φύλαξης των οστών σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος..

ΑΡΘΡΟ 14 . ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ – ΟΣΤΕΟΘΥΡΙ∆ΕΣ

 1. Μετά την εκταφή, τα οστά ανακομίζονται στο οστεοφυλάκιο ή σε οστεοθυρίδα ήµεταφέρονται κατά την επιλογή των οικείων.
 2. Για την φύλαξη στο οστεοφυλάκιο ή τις οστεοθυρίδες προκαταβάλλονται τα αναλογούντα ετήσια τέλη, όπως αυτά καθορίζονται µε την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η διάρκεια παραµονής των οστών στο οστεοφυλάκιο ή σε οστεοθυρίδα εναπόκειται στην επιλογή των οικείων, σε συνδυασµό µε την καταβολή των αναλογούντων τελών.
 3. Για τις περιπτώσεις µη καταβολής των τελών οστεοφύλαξης, εξαφάνισης ή αδιαφορίας των οικείων, ισχύουν αναλογικά τα οριζόµενα περί των εκταφών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΦΗ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΑΦΩΝ

 1. Οι συγγενείς των ενταφιασµένων έχουν απεριόριστο δικαίωµα να περιποιούνται τους τάφους των προσφιλών τους και να εκδηλώσουν το σεβασµό στη µνήµη τους κατά τον τρόπο που κρίνουν οι ίδιοι, στα πλαίσια της ευπρέπειας και του σεβασµού τουχ ώρου.
 2. Η παραχώρηση του δικαιώµατος αφής των καντηλιών και της περιποίησης τάφων είναι εντελώς προαιρετική υπηρεσία και µπορεί να παρέχεται µόνο µετά από αίτηµα των οικείων. Μόνο εφόσον και για όσο επιθυµούν οι οικείοι, οι σχετικές υπηρεσίες µπορούν να αναθέτουν σε ανάδοχο, ο οποίος αναδεικνύεται µε διαγωνισµό σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία και συνάπτει σχετική σύµβαση, ή σε ιδιώτες που διαθέτουν την ειδική άδεια εισόδου από το ∆ήµο, για το σκοπό αυτό.
 3. Άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πλην του τυχόν αναδόχου ή των εχόντων ειδική άδεια, δεν δικαιούται να αναλαµβάνει έναντι αµοιβής την αφή καντηλιών και την περιποίηση τάφων.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

 1. Η είσοδος στο Κοιµητήριο είναι ελεύθερη κατά τις ώρες που αυτό είναι ανοιχτό, όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου.
 2. Κάθε εισερχόµενος στο νεκροταφείο οφείλει να εµφανίζεται και να φέρεται µε ευπρέπεια και απέραντο σεβασµό στην ιερότητα του χώρου και ακόµα περισσότερο στην οδύνη και τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει προσφιλή τους πρόσωπα.
 3. Απαγορεύονται οι φωνασκίες, οι ύβρεις και οι διενέξεις, η ενόχληση των επισκεπτών του χώρου µε οποιαδήποτε τρόπο και ιδίως µε την επιδίωξη αποκοµιδής οποιουδήποτε οφέλους κατ’ εκµετάλλευση του ανθρώπινου πόνου (π.χ. επαιτεία, προσπάθεια πώλησης αντικειµένων, επιδίωξη ανάθεσης αφής καντηλιών ή (και) περιποίησης τάφων και κατασκευής ταφών.
 4. Απαγορεύεται εντός του Κοιµητηρίου κάθε δραστηριότητα κατασκευαστών, µαρµαρογλυπτών κ.τ.λ. οι οποίοι αναλαµβάνουν σχετικά έργα, που αποβλέπει στην προσέλκυση πελατείας, και η διατάραξη της εύρυθµης λειτουργίας και της ιερότητας του χώρου από επαγγελµατικούς ανταγωνισµούς, ή διαπραγµατεύσεις κ.τ.λ.
 5. Για τις περιπτώσεις ασέβειας φωνασκιών, ύβρεων, ενοχλήσεων και προστριβών, επιβάλλεται πρόστιµο εκατό (100) ευρώ από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.
 6. Για τις περιπτώσεις επιδίωξης οποιουδήποτε οφέλους επιβάλλεται πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ.
 7. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις και ιδίως αν υπάρχει υποτροπή, µε αιτιολογηµένη εκτελεστή απόφαση του ∆ηµάρχου, µπορεί να επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο χώρο του νεκροταφείου και παραµονής στον προαύλιο χώρο. Κατά της απόφασης αυτής ο ενδιαφερόµενος µπορεί να προσφύγει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών αφότου του κοινοποιηθεί.
 8. Απαγορεύεται, µε ποινή προστίµου πενήντα (50) ευρώ επίσης η είσοδος στο Κοιµητήριο µε ζώα συντροφιάς ή µε σκοπό την επαιτεία, την πώληση αντικειµένων ή τη διανοµή διαφηµιστικών εντύπων.
 9. Τα επιβαλλόµενα πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 17. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Κάθε πρόσωπο, υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης του ∆ήµου ή τρίτος πουεισέρχεται στο Κοιµητήριο για την εκτέλεση υπηρεσίας ή έργου οποιασδήποτε φύσης, υπέχει καταµείζονα λόγο τις υποχρεώσεις του προηγούµενου άρθρου και υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις, επιφυλασσοµένων και των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης.
 2. Κατασκευαστές τάφων, µνηµείων κ.τ.λ. οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί µε ιδιαίτερη επιµέλεια και σεβασµό στο χώρο και τους παρακείµενους τάφους, να συµµορφώνονται άµεσα προς τις υποδείξεις των αρµόδιων του ∆ήµου, να µην αποθέτουν ακατέργαστα υλικά, ναπεριορίζουν στο ελάχιστο αναγκαίο την όχληση και ν αποκοµίζουν κάθε κατάλοιπο (µπάζα, στεφάνια, υλικά κ.τ.λ. ) και να παραδίδουν το χώρο σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.
 3. Σε περίπτωση παραβάσεων της προηγούµενης παράγραφο, µπορεί να επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι πεντακοσίων (500) ευρώ, βεβαιούµενο και εισπραττόµενο κατά τα προαναφερόµενα.
 4. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό των Κοιµητηρίων κάθε ανάµειξη και κάθε υπόδειξη σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 18. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ

 1. Οι κατασκευαστές που εισέρχονται στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο για την κατασκευή ταφικών µνηµείων οικογενειακών ή τριετούς ταφής τάφων, πρέπει να εφοδιάζονται µε άδεια εισόδου για την εκτέλεση εργασιών, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια δηµοτική υπηρεσία µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου.
 2. Απαγορεύεται η εργασία σε οποιοδήποτε χωρίς άδεια εισόδου.
 3. Οι εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των δηµοτικών οργάνων. Σε κάθε κατασκευαστή που δεν συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, µπορεί να επιβάλλεται µε απόφαση ∆ηµάρχου προσωρινή απαγόρευση εισόδου ορισµένου χρόνου και σε περίπτωση υποτροπής ή συστηµατικών παραβάσεων οριστική απαγόρευση.
 4. Κατά της απόφασης του ∆ηµάρχου χωρεί προσφυγή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοσή της.

ΑΡΘΡΟ 19. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ

1. Απαγορεύεται η εντός του κοιµητηρίου ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων, µε εξαίρεση διακριτικές επιγραφές κατασκευαστών στα µνηµεία. Στον περιβάλλοντα χώρο επιτρέπεται η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων, µόνο µετά από άδεια του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προδιαγραφές και µε καταβολή των οριζόµενων ετήσιων τελών.

ΑΡΘΡΟ 20. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

 1. Κάθε εναποµένον πράγµα ή υλικό µετά τον ενταφιασµό ή την εκταφή, περιέρχεται στην κυριότητα του ∆ήµου. Πράγµατα και υλικά µε δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης ή εµπορική αξία (π.χ. µάρµαρα, ξύλα κ.τ.λ.) µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το ∆ήµο ή να εκποιηθούν κατά τα οριζόµενα στις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Είναι αυτονόητο ότι αποκλείεται η χρησιµοποίηση ή εκποίηση υλικών κατά τρόπο προσβλητικό για τη µνήµη των θανόντων ή θίγουν την ευαισθησία των οικείων.

ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΦΩΝ

1. Τάφοι οποιασδήποτε κατηγορίας µπορούν να µετατοπίζονται σε άλλη θέση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για λόγους γενικότερης διαρρύθµισης, λειτουργικότητας ή αισθητικής του κοιµητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 22. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

1. Η υπηρεσία του ∆ήµου οφείλει να τηρεί και να ενηµερώνει συστηµατικά και άµεσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, τα εξής αρχεία:

 • Αρχείο αδειών ταφής
 • Μητρώο οικογενειακών τάφων
 • Αρχείο οστεοφυλακίου και οστεοθυρίδων
 • Αρχείο εκταφών και ανακοµιδής οστών
 • Αρχείο κατασκευής τάφων

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

1. Το Κοιµητήριο δέχεται οστά και τέφρα από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Η τέφρα φυλάσσεται σε τεφροδόχους, για τις οποίες ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για τις οστεοθυρίδες.

ΑΡΘΡΟ 24. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΚΗ∆ΕΙΕΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

1. Στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο τελούνται και πολιτικές κηδείες συντρεχούσων των σχετικών προϋποθέσεων. Οι πολιτικές κηδείες τελούνται στον καταλληλότερο από τους υπάρχοντες χώρους και στους ενταφιασµένους µε αυτόν τον τρόπο αποδίδονται ο ίδιος σεβασµός και τα ίδια δικαιώµατα. Ανάλογα ισχύουν για ενταφιασµούς, αλλοδόξων ή αλλοθρήσκων.

ΑΡΘΡΟ 25. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Για κάθε θέµα ή περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό ή προκύπτει ασάφεια στην ερµηνεία του αποφαίνεται, προσωρινά σε περίπτωση κατεπείγοντος ο ∆ήµαρχος και οριστικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
 2. Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της νόµιµης έγκρισής του. Με την έναρξη ισχύος παύει αυτοδίκαια η ισχύς του από 19 Σεπτεµβρίου 1980 (αρ. απ. 207/80 ∆ηµ. Συµβ.) κανονισµού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
14 Φεβ 2021
Κατεβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου