Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δημοτολόγιο, Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Δημοτολόγιο, Πιστοποιητικά Δημοτολογίου

Που είναι το Δημοτολόγιο Μεταμόρφωσης;

 

Το Δημοτολόγιο του Δήμου Μεταμόρφωσης, εδρεύει στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου)

Ωράριο Λειτουργίας : Τις εργάσιμες ημέρες (ήτοι εκτός ΣΑΒ-ΚΥΡ, εορτών και αργιών) από 08:00 έως 14:00

Τηλέφωνο : 213-2012934, Email : lixiarhio@metamorfossi.gr

 

Τι κάνει το Δημοτολόγιο Μεταμόρφωσης;

 • Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοτολογίων, όπως καθορίζονται από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Διεξαγάγει την σχετική αλληλογραφία, τηρώντας ευρετήριο των εγγράφων που διεκπεραιώνονται.
 • Καταρτίζει το ετήσιο μητρώο Αρρένων, κάθε χρόνο, εκδίδει πάσης φύσεως πιστοποιητικά, όπως οικογενειακής κατάστασης, στρατολογικής ή εκλογικής χρήσης, εγγυτέρων συγγενών, γεννήσεως, για έκδοση Α.Δ.Τ., για έκδοση διαβατηρίου κλπ. Ασχολείται με την εγγραφή αδήλωτων ομογενών κατοίκων εξωτερικού, αλλοδαπών, αλλογενών που αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια, την διόρθωση ονομάτων, επωνύμων, άνοιγμα οικογενειακής μερίδων λόγω γάμου, απόκτησης τέκνου εκτός γάμου, μεταδημότευσης από άλλους Δήμους της Ελλάδας κ.λπ. Εφαρμόζει τα οριζόμενα στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
 • Ασχολείται με τη διαδικασία έκδοσης εκλογικών καταλόγων, την εγγραφή ή διαγραφή εκλογέων από τους εκλογικούς καταλόγους και γενικά έχει τη μέριμνα για την εκ μέρους του Δήμου υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας. Συντάσσει ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
 • Συντάσσει ετήσιο Μητρώο Αρρένων και ετοιμάζει κάθε ζητούμενο κατάλογο, πίνακα, ή πιστοποιητικό που σχετίζεται με θέματα στρατολογίας
   

Πιστοποιητικά που εκδίδει το Δημοτολογίο :

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο ΕΔΩ

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε τον Δήμο Μεταμόρφωσης ( Τμήμα Δημοτολογίου) ή το ΚΕΠ του Δήμου έχοντας μαζί σας ΜΟΝΟ το δελτίο Ταυτότητάς σας.
Σε περίπτωση που η διαδικασία ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 

Σημείωση: Γονέας ενηλίκου δεν μπορεί να παραλάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό χωρίς εξουσιοδότηση.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο ΕΔΩ

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε τον Δήμο Μεταμόρφωσης ( Τμήμα Δημοτολογίου) ή το ΚΕΠ του Δήμου έχοντας μαζί σας ΜΟΝΟ το δελτίο Ταυτότητάς σας.
Σε περίπτωση που η διαδικασία ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Εξουσιοδότηση ( Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή με έκδοση Ψηφιακά υπογεγραμμένης Εξουσιοδότησης μέσω του gov.gr.

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο ΕΔΩ μπορείτε

να αιτηθείται την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής σας στα μητρώο αρρένων του δήμου που

δηλωθήκατε κατά την γέννηση σας.

Η έκδοση γίνεται σε δεύτερο χρόνο, μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα

ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε

από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

 

Από τα ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης, με τη φυσική σας παρουσία και με την επίδειξη του δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερομένου, άμεση παραλαβή. Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του, σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Χορηγείται μόνο σε ανήλικα κάτω των 12 ετών

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • Αίτηση του γονέα (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα του γονέα
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία του ανηλίκου
 • Παρουσία του τέκνου

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Που πρέπει να απευθυνθώ :

 • Στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μεταμόρφωσης ή
 • Στο ΚΕΠ

Σε περίπτωση απουσίας του τέκνου χορηγείται από το Δήμο ειδικό πιστοποιητικό γέννησής του και η ταυτοπροσωπία πραγματοποιείται στο Αστυνομικό Τμήμα (με παρουσία του τέκνου και φωτογραφία).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Που πρέπει να απευθυνθώ :

Στο Δημοτολόγιο του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Σημείωση : Για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορούν να αιτηθούν και να παραλάβουν και οι γονείς του στρατεύσιμου. Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων είναι δημότης άλλου δήμου αναζητείται από το αρμόδιο τμήμα, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, υπηρεσιακά.

Εκδίδεται μόνο όταν ο θανών ή θανούσα είναι Δημότης Μεταμόρφωσης.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης :

Έκδοση για πρώτη φορά : Η πρώτη έκδοση γίνεται μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Δημιουργείστε την αίτηση στο gov.gr και επιλέξτε το ΚΕΠ που θα την απευθύνετε.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τα στοιχεία του θανόντος

Επιλέξτε "Αίτηση προς ΚΕΠ".

Σε δεύτερο χρόνο, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω e-mail και sms.

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ φέρει μοναδικό κωδικό και έχει

υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • Αίτηση ενός από τους πλησιέστερους συγγενείς (υποβάλλεται Ηλεκτρονικά ή χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή με ψηφιακή εξουσιοδότηση από το Gov.gr
 • Σε περίπτωση που δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, τότε χρησιμοποιούνται υπεύθυνες δηλώσεις δύο μαρτύρων του Ν.1599/1986.

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις :

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και θεωρείται ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως του Δημότη, εκδίδεται δε με βάση τα Δημοτολόγια ή άλλα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Δήμο ή από στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνα την οποία υποχρεούνται να διενεργεί το Τμήμα με αλληλογραφία με άλλες αρχές.

Τα πρόσωπα που υπεισέρχονται σε αυτό καλούνται εξ αδιαθέτου κληρονόμοι και καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής των άρθρων 1813-1823 του Αστικού Κώδικα, ενώ κρίσιμος χρόνος για να συμπεριληφθούν σε αυτό είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου. Όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό, κατακρατείται στον οικογενειακό φάκελο του αποβιώσαντος και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε μεταγενέστερο χρόνο ζητηθεί τέτοιο πιστοποιητικό.

Κυρίαρχο στοιχείο για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι η α) ύπαρξη κανονικής εγγραφής στα δημοτολόγια και β) η έρευνα εκ μέρους των Δήμων για τη συλλογή επισήμων στοιχείων.

Η διάγνωση του εννόμου συμφέροντος προσώπου προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (αποβιώσαντος), γίνεται από το Δήμο που το εκδίδει. Εάν ο Δήμος αδυνατεί να προβεί στη διάγνωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει άδεια Εισαγγελέα.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Η μεταφορά δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

Α. Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και αντίστροφα λόγω διαζυγίου ή λύσης συμφώνου συμβίωσης

 • Οι γάμοι και τα διαζύγια καθώς και τα σύμφωνα συμβίωσης ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών και ανοίγεται Αυτόματα Οικογενειακή Μερίδα.
 • Σε περίπτωση που Δημότης τέλεσε γάμο, έλαβε διαζύγιο ή σύναψε σύμφωνο συμβίωσης - έλυσε σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο δηλώθηκε σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την αντίστοιχη Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

Στις περιπτώσεις Διαζυγίων ή λύσης Συμφώνων Συμβίωσης ΕΑΝ υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα από τον οποίο ασκείται η επιμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) με το οποίο οι γονείς ρυθμίζουν την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, ή δικαστική απόφαση ρύθμισης επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία μαζί με το πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου που θα αναφέρει ότι για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.Σε περιπτώσεις που γάμοι λύνονται με συμβολαιογραφική πράξη όπως και τα σύμφωνα συμβίωσης, η ρύθμιση της επιμέλειας δεν έχει αναγνωριστική ισχύ στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006, που δεν τροποποιήθηκαν.

Β. Για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία τέκνου κ.α.)

Στις περιπτώσεις αυτές, τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτολογίου.

 

Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης  :

Μπορείτε να ζητήσετε να δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα μετά τον γάμο σας εάν δεν δημιουργήθηκε

αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε

από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης,

ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης ( αντίστοιχα Διαζευκτήριο ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης)
 • Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από τρίτο πρόσωπο ή από Γονέα Ενήλικου τέκνου)
 • Αλλα δικαιολογητικά ανάλογα την περίπτωση (όπως παρακάτω).

Η υπηρεσία μπορεί να διενεργηθεί ΚΑΙ μέσω του ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης, με τη φυσική σας παρουσία και με προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών. Σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του, σε άλλο πολίτη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
 • Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 • Πρακτικό ορκωμοσίας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου, απο τη χώρα του και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου απο τη χώρα του και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό (για τους έγγαμους).
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών απο τη χώρα τους και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απο τη χώρα τους και μεταφρασμένo με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Για τους άνδρες, απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλο Δημοτολόγιο.
 • Διαβατήριο.
 • Αδεια παραμονής.

Μετά τον έλεγχο από το αρμόδιο Τμήμα Δημοτολογίου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον :

 • Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με συνημμένα τα Πιστοποιητικά που είχαν κατατεθεί στο Φάκελο του ενδιαφερόμενου.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Δημοτολόγια του κράτους (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Πρόσφατο (6μηνου) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος
 • Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

Α. Μεταδημότευση, λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στον Δήμο Μεταμόρφωσης και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζονται από τους αιτούντες τη μεταδημότευσή τους και αποδεικνύουν τη διετή συνεχή μόνιμη κατοικία στον Δήμο Μεταμόρφωσης, είναι:

 • Τις τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις του (Ε1), από τις οποίες προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του – όχι της επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Μεταμόρφωσης και
 • Ο τελευταίος λογαριασμός (έκδοση τελευταίου διμήνου) εταιρειών ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας) από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ή εναλλακτικά

Τρεις λογαριασμούς στο όνομα του αιτούντος, ως εξής:

 1. Προ διετίας λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης.
 2. Προ ενός έτους λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης.
 3. Ο τελευταίος λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, από τον οποίο προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσηςκαι
 4. Η τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1) στο όνομα του αιτούντος, από την οποία προκύπτει ότι η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία της διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες.

Σημείωση: Για τους αιτούντες τη μεταδημότευση στον Δήμο Μεταμόρφωσης άγαμους πολίτες που διαμένουν μόνιμα την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων τους δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά στο όνομά τους, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, και τις τρεις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις (Ε1) των γονέων τους, απ΄ όπου προκύπτει αν είναι προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη. Επιπλέον καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι κατοικούν μαζί με τους γονείς τους σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Β. Μεταδημότευση λόγω γάμου

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου

Γ. Μεταδημότευση λόγω λύσης γάμου

Αίτηση του ενήλικου πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του/της πρώην συζύγου, λόγω λύσης γάμου, για να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν τον γάμο

Δ. Μεταδημότευση λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας

Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;


Μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας "Θυρίδες Δήμων" του gov.gr.

Για είσοδο στην πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ.

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε τον Δήμο Μεταμόρφωσης ( Τμήμα Δημοτολογίου) ή το ΚΕΠ του Δήμου έχοντας μαζί σας :

 • το δελτίο Ταυτότητάς σας.
 • Αντίγραφο Φορολογικής δήλωσης
 • Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΚΟ

Σε περίπτωση που η διαδικασία ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;


Μέσω της διαδικτυακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο ΕΔΩ

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε τον Δήμο Μεταμόρφωσης ( Τμήμα Δημοτολογίου) ή το ΚΕΠ του Δήμου έχοντας μαζί σας :

 • το δελτίο Ταυτότητάς σας.

Σε περίπτωση που η διαδικασία ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;


Μέσω της διαδικτυακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, ακολουθώντας το σύνδεσμο ΕΔΩ

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση επισκεφθείτε τον Δήμο Μεταμόρφωσης ( Τμήμα Δημοτολογίου) ή το ΚΕΠ του Δήμου έχοντας μαζί σας :

 • το δελτίο Ταυτότητάς σας.

Σε περίπτωση που η διαδικασία ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί μόνο με εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.