Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης

Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης

Που είναι το Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης;

 

Το Ληξιαρχείο του Δήμου Μεταμόρφωσης, εδρεύει στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου)

Ωράριο Λειτουργίας : Τις εργάσιμες ημέρες (ήτοι εκτός ΣΑΒ-ΚΥΡ, εορτών και αργιών) από 08:00 έως 14:00

Τηλέφωνο : 213-2012933, Email : lixiarhio@metamorfossi.gr

 

Τι κάνει το Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης;

 

 • Τηρεί τα υπό του νόμου οριζόμενα βιβλία και εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία περί Ληξιαρχείων.
 • Καταχωρεί στα βιβλία τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, σύμφωνα συμβίωσης, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια κλπ) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες
 • Εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Τηρεί αρχείο επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων και εκδίδει αντίγραφα αποσπασμάτων τους.
 • Μεριμνά για την περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου και ενημερώνει τα συναρμόδια τμήματα για γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά.
 • Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Ο.Τ.Α. για περιπτώσεις μεταβολών σε ληξιαρχικές πράξεις που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
 • Προσδιορίζει τις ημερομηνίες, εκδίδει τις άδειες γάμου, τις καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο, συντάσσει την δήλωση πολιτικού γάμου και την πράξη προσδιορισμού επωνύμου.

Πολλές από τις ληξιαρχικές μεταβολές / καταχωρήσεις απαιτούν ενημέρωση του Δημοτολογίου. Σας ενημερώνουμε πως για κάθε Ληξιαρχική μεταβολή το αντίστοιχο Δημοτολόγιο ενημερώνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

 

Εξυπηρετούνται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ οι ληξιαρχικές πράξεις / μεταβολές;

 

Οι ληξιαρχικές καταχωρήσεις ή οι διορθώσεις ή οι μεταβολές είναι μια εξαιρετικά σοβαρή γραφειοκρατική διαδικασία η οποία κατά κανόνα ΑΠΑΙΤΕΙ τη φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός ληξιαρχικών εγγράφων που υποστηρίζονται Ηλεκτρονικά.|
Από την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης δίδεται δικαίωμα στους Δημότες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για να παραλάβουν ψηφιακά υπογεγραμμένο αποτέλεσμα στη θυρίδα τους για τα κάτωθι έγγραφα Ληξιαρχείου :

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορεί να κατατεθεί και μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης "ERMIS". Με την υποβολή της αίτησης ο Πολίτης δηλώνει το ΚΕΠ της αρεσκείας του, από όπου θα ειδοποιηθεί να παραλάβει με φυσική παρουσία κι επίδειξη ΑΔΤ, το αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης που είχε αιτηθεί.

Οι Δημότες που δεν διαθέτουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα εξυπηρέτησης, μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν αντίγραφα των Ληξιαρχικών Πράξεων που αναφέρονται παραπάνω από το ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης .

 

Δημοφιλέστερες Ληξιαρχικές Συναλλαγές :

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού;

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης.

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης;

Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό. Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωσης (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013):

Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί;

Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού :

1. Για Έλληνες πολίτες

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης των γονέων.
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης, των γονέων
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

2. Για πολίτες 3ης χώρας

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 • Διαβατήρια και των δύο γονέων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη*.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο*.
 • Προσδιορισμός Δημοτικότητας

Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα.

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση προς Ληξιαρχείο
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από τρίτο πρόσωπο)

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, για γεννήσεις μετά το 2013, ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ
*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

Μέσω της εφαρμογής "Θυρίδες Δήμων", για γεννήσεις πριν το 2013. Η διαδικασία είναι υπό κατασκευή και θ' ανακοινωθεί σύντομα

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

 

Από τα ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης, με τη φυσική σας παρουσία και με την επίδειξη του δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Το ΚΕΠ θα επικοινωνήσει με τον φορέα έκδοσης (Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης) ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια ο Δημότης ειδοποιείται με SMS για την παραλαβή του εγγράφου.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού;

 • Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;

 • στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
 • στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης;του μυστηρίου προσκομίζοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού

Για Πολίτες 3ης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου.

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης;

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση;

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: : Ένας εκ των γονέων του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου;

 • Η δήλωση γάμου*, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο**).
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

Που γίνεται η δήλωση του γάμου;

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης.

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου;

Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση:

Από την 41η ημέρα, μέχρι και την 130η ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 100 €. Μετά την 130η ημέρα, ο γάμος δηλώνεται με καταβολή προστίμου 300 €. Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος;

Ο γάμος δηλώνεται από ένα εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος (Σ’ αυτή τη περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου;

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

*Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

** Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση προς Ληξιαρχείο
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από τρίτο πρόσωπο)

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, για γεγονότα μετά το 2013, ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ
*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

Μέσω της εφαρμογής "Θυρίδες Δήμων", για γεγονότα πριν το 2013. Η διαδικασία είναι υπό κατασκευή και θ' ανακοινωθεί σύντομα

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

 

Από τα ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης, με τη φυσική σας παρουσία και με την επίδειξη του δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Το ΚΕΠ θα επικοινωνήσει με τον φορέα έκδοσης (Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης) ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια ο Δημότης ειδοποιείται με SMS για την παραλαβή του εγγράφου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση προς Ληξιαρχείο
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από τρίτο πρόσωπο).

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, για γεγονότα μετά το 2013, ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ
*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

Μέσω της εφαρμογής "Θυρίδες Δήμων", για γεγονότα πριν το 2013. Η διαδικασία είναι υπό κατασκευή και θ' ανακοινωθεί σύντομα

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

 

Από τα ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης, με τη φυσική σας παρουσία και με την επίδειξη του δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Το ΚΕΠ θα επικοινωνήσει με τον φορέα έκδοσης (Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης) ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια ο Δημότης ειδοποιείται με SMS για την παραλαβή του εγγράφου.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Προθεσμία δήλωσης:

Μέσα σε 30 ημέρες από την μεταβολή .

Μετά το πέρας των 30 ημερών και έως 90 καταβάλλεται πρόστιμο 100,00 €.

Από 90 ημέρες και μέχρι την ημέρα της δήλωσης καταβάλλεται πρόστιμο 300,00€, σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 αριθ. 4 παρ. 15 που αντικαθιστά το άρθρο 49 του Ν.344/1976.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • Δικαστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Απόφαση Αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά που συνοδεύεται με Δεδικασμένο από Ελληνικό δικαστήριο
 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης που εκδόθηκε η Δικαστική Απόφαση
 • Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/των γονέα/ων (Αν οι γονείς δεν έχουν κοινή Οικ.Μερίδα θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους δύο γονείς) (Πρόσφατο)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (Πρόσφατη)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Πρόσφατη) (αν έχει γεννηθεί στην ημεδαπή) ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή με την απαραίτητη σφραγίδα που αποδεικνύει τη γνησιότητα του εγγράφου) του τέκνου
 • Φωτοτυπία Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
 • Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων
 • Ταυτότητες

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις :

Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου Μεταμόρφωσης.
Η ανωτέρω πράξη ΔΕΝ εξυπηρετείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ΔΕΝ υποστηρίζεται από Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης του θετού τέκνου που υιοθετείται, πραγματοποιείται στο Ληξιαρχείο Μεταμόρφωσης ΜΟΝΟ αν οι θετοί γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι Μεταμόρφωσης.

Υπόχρεοι προς δήλωση υιοθεσίας είναι οι θετοί γονείς ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους θετούς γονείς.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

1. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ:

 • Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμου
 • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών και Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης
 • Την έκθεση της κοινής παραίτησης από τα ένδικα μέσα και των δύο συζύγων
 • Το πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων
 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και των δύο
 • Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων, ή των διαβατηρίων ή των αδειών παραμονής

2. ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΩΛΙΑ (Επιπλέον) :

 • Απόφαση του Δικαστηρίου που λύνει τον γάμο
 • Επίδοση της απόφασης στον εναγόμενο
 • Πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης ένδικων μέσων, μετά την παρέλευση της από τον νόμο οριζόμενης προθεσμίας

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις:

Η δήλωση του διαζυγίου γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητη η δικαστική απόφαση, μετά την παρέλευση της οποίας επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.
( Μετά το πέρας των 30 ημερών και έως 90 καταβάλλεται πρόστιμο 100,00 €. Από 90 ημέρες και μέχρι την ημέρα της δήλωσης καταβάλλεται πρόστιμο 300,00€, σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 αριθ. 4 παρ. 15 που αντικαθιστά το άρθρο 49 του Ν.344/1976).

Στην περίπτωση της σύνταξης έκθεσης διαζυγίου είναι απαραίτητη και η προσκόμιση πρόσφατης ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Στην περίπτωση διαζυγίου εξωτερικού πρέπει να προσκομιστεί η αλλοδαπή απόφαση που λύνει τον γάμο και πιστοποιητικό της ίδιας αρχής, στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία αμετακλήτου, επισημειωμένα με σφραγίδα apostille και μετάφρασή τους.

Αν πρόκειται για απόφαση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πρέπει να αναγνωριστεί το δεδικασμένο της με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία πρέπει να επιδοθεί στον Εισαγγελέα και μετά από παρέλευση 30 ημερών για κάτοικο Ελλάδας ή 60 ημερών για κάτοικο εξωτερικού, πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου που να βεβαιώνει ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατ’ αυτής.

Η δήλωση του διαζυγίου γίνεται από έναν εκ των συζύγων, ή από αντιπρόσωπο, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (άρθρο 10 του Ν.344/1976)

Η ανωτέρω πράξη ΔΕΝ εξυπηρετείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ΔΕΝ υποστηρίζεται από Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης;

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης;

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*).

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Η ανωτέρω πράξη ΔΕΝ εξυπηρετείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ΔΕΝ υποστηρίζεται από Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση προς Ληξιαρχείο
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Εξουσιοδότηση ( σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση από τρίτο πρόσωπο)

 

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Πως θα το εκδόσω Ηλεκτρονικά;

Μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, για γεγονότα μετά το 2013, ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ
*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

Μέσω της εφαρμογής "Θυρίδες Δήμων", για γεγονότα πριν το 2013. Η διαδικασία είναι υπό κατασκευή και θ' ανακοινωθεί σύντομα

*Απαιτούνται κωδικοί TaxisNet

 

Δεν έχω πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά μέσα, τι κάνω;

 

Από τα ΚΕΠ του Δήμου Μεταμόρφωσης, με τη φυσική σας παρουσία και με την επίδειξη του δελτίου Ταυτότητας του ενδιαφερομένου. Το ΚΕΠ θα επικοινωνήσει με τον φορέα έκδοσης (Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης) ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια ο Δημότης ειδοποιείται με SMS για την παραλαβή του εγγράφου.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • για συναινετική λύση, με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης συμφώνου συμβίωσης
 • για μονομερή λύση, με την προσκόμιση συμβολαιογραφικής δήλωσης, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση
 • αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών, με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γάμου.

*Η δήλωση της λύσης του συμφώνου συμβίωσης γίνεται από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων.

*Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται (ανεξάρτητα αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3719/2008 ή του Ν.4356/2015), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4356/2015.

Η ανωτέρω πράξη ΔΕΝ εξυπηρετείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ΔΕΝ υποστηρίζεται από Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • Για τη λύση του γάμου απαιτείται η προσκόμιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου.
 • Σε περίπτωση που ο γάμος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας απαιτείται η προσκόμιση: α) της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου και β) της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποια ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος, και στην οποία εμπεριέχεται η παραγγελία αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την λύση αυτού.

Υπόχρεος για τη δήλωση λύσης του γάμου είναι: οι σύζυγοι ή ένας από αυτούς ή τρίτος δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης του στο ληξιαρχείο.

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις :

1. Η λύση του γάμου απαγγέλλεται είτε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση είτε με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων.

2. Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων για τη λύση του γάμου αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1-4 του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

3. Η λύση του γάμου με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Δηλαδή ως ημερομηνία λύσης γάμου είναι η ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσης στο ληξιαρχείο αντιγράφού της συμβολαιογραφικής πράξης.

Παράδειγμα: Εάν η βεβαίωση λύσης του γάμου που αναγράφεται στην συμβολαιογραφική πράξη είναι 2 Φεβρουαρίου 2018 και η κατάθεση της συμβολαιογραφική πράξης στο ληξιαρχείο γίνεται την 18η Φεβρουαρίου 2018, τότε ο γάμος λύνεται την 18η Φεβρουαρίου 2018.

4. Η κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης περί λύσης γάμου γίνεται μόνον στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η σύσταση του γάμου, σε αντίθεση με όσα ισχύουν για την καταχώριση λύσης γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

5. Επισημαίνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις λύσης γάμου (με συμβολαιογραφικό έγγραφο) δεν τίθεται θέμα αμετακλήτου δεδομένου ότι το «αμετάκλητο» είναι δικονομική έννοια και συνεπώς αφορά μόνον τη λύση γάμου με δικαστική απόφαση.

6. Στην περίπτωση λύσης γάμου, ο οποίος έχει τελεστεί με ιερολογία της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας είναι υποχρεωτική η πνευματική λύση αυτού, προκειμένου να δηλωθεί στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Η ανωτέρω πράξη ΔΕΝ εξυπηρετείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ΔΕΝ υποστηρίζεται από Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού;

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία;

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας;

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Που γίνεται η δήλωση θανάτου;

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου;

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24 ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος;

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Ποια Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου;

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα. (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.
 • Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δ.Μεταμόρφωσης και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Η μόνιμη κατοικία των γονέων να είναι στα όρια του δήμου Μεταμόρφωσης.

Προθεσμία δήλωσης:

Μέσα σε 30 ημέρες από την μεταβολή. Μετά το πέρας των 30 ημερών και έως 90 καταβάλλεται πρόστιμο 100,00 €. Από 90 ημέρες και μέχρι την ημέρα της δήλωσης καταβάλλεται πρόστιμο 300,00€, σύμφωνα με το Ν. 4144/2013 αριθ. 4 παρ. 15 που αντικαθιστά το άρθρο 49 του Ν.344/1976.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
 • Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
 • Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών Αθηνών
 • Έκθεση Επίδοσης
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αρχική ληξιαρχική πράξη του τέκνου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
 • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και των δύο γονέων (π.χ. Ε1)

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα Διακολογητικά :

 • Αίτηση
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα Διακολογητικά :

 • Αίτηση (Υπόδειγμα)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις των συζύγων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή αδειών παραμονής

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)

Προσβολή πατρότητας

Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου

Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας

Μεταβολή θρησκεύματος

Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος

Αλλαγή φύλου

Υιοθεσία

Λύση υιοθεσίας

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Ακύρωση γάμου

Διαζύγιο

Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος

Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου

Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος

Απόκτηση ιθαγένειας

Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου *

Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

Δήλωση αφάνειας

Άρση αφάνειας

*Στις μεταβολές που σημαίνονται με αστερίσκο δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100 €.

Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων
 • Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

3.- Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Υποστηρίζεται Ηλεκτρονικά ;

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά ή χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, στην οποία έχει καταχωρηθεί η μεταβολή του κυρίου ονόματος κατόπιν δικαστικής απόφασης. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα του ενδιαφερόμενου, πρέπει να επισυναφθεί επιπλέον επικυρωμένη φωτοτυπία από το βιβλίο βαπτίσεων της εκκλησίας που να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά τη βάπτιση.)
 • Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης

Μετά την υποβολή του αιτήματος ενημερώνεται υπηρεσιακά η καρτέλα του Δημότη στο Δημοτολόγιο και το μητρώο Αρρένων εάν πρόκειται για αλλαγή κυρίου ονόματος άρρεν Δημότη.