Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

Η τέλεση Πολιτικού Γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παρακάτω. Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Για την τέλεση Πολιτικού Γάμου οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο Ληξιαρχείο Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στο Ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος ( Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1, ΤΚ 14452) ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π) του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ι.Ράλλη 7, ΤΚ 14452). Ο Δημότης πρέπει να γνωρίζει πως τα ΚΕΠ δεν υποστηρίζουν όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με το θέμα.

Ωράρια λειτουργίας :

 • Τμήμα Ληξιαρχείου :Τις εργάσιμες ημέρες 08:00 – 14:00
 • ΚΕΠ Δήμου Μεταμόρφωσης : Τις εργάσιμες ημέρες 08:00 - 19:00 (Ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας λόγω των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας Covid-19)

Τηλέφωνα :

Οι πολιτικοί γάμοι, τελούνται καθημερινά (εκτός Σαββάτου, Κυριακής κι επίσημων αργιών), σε ορισμένη από τον Δήμαρχο αίθουσα του δημαρχιακού καταστήματος και επιβαρύνεται με παράβολο των 50 από το Ταμείο του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Για τη διευκόλυνση των Δημοτών μας, παρακάτω παραθέτουμε ΚΑΙ τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση αδείας Θρησκευτικού Γάμου, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως.

Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.

Όταν και οι δυο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια Ενορία για χρονικό διάστημα πλέον των πέντε χρόνων στο Ναό της οποίας θα τελεσθεί ο Γάμος για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσίευση σε Εφημερίδα η οποία προσκομμίζεται στο Ναό.

2.Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ . Προμηθεύεται από το Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ)

3. Πιστοποιητικό Αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο.

Για την έκδοση του απαιτούνται:

α) Παρουσία δυο ενήλικων Μαρτύρων με τις Αστυνομικές τους ταυτότητες.

β) Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105). Συμπληρώνονται παρουσία του Εφημερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο περί της κατοικίας και της αγαμίας των.

γ) Κληρικόσημο των 2 ευρώ για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο.

4. Ειδικές περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση διαζεύξεως. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο με την ένδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟ το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη όπου τελέσθηκε αυτός. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με καταχωρημένο το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.

β) Σε περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α ή Β) από την Ενορία ή την Μητρόπολη ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

γ) Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη Ενορία, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η Ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό Αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον Εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.

5. Αίτηση Αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμων τέκνων σχηματίζονται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.

6. Εαν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου.

7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως, από ένα τουλάχιστον των Μελλονύμφων ή και από τρίτο πρόσωπο.

8. Τα Δικαιολογητικά εκδίδονται αυθημερόν και η άδεια Γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερομένους και προσκομίζεται στον Εφημέριο.

Β. ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη με Τριαδικό Βάπτισμα), εκτός των ως άνω δικαιολογιτικών από το Ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επι πλέον τα εξής:

1. Πιστοποιητικό Βαπτίσματος. Εκδίδεται από το Ναό όπου τελέσθηκε το Βάπτισμα.

2. Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται απο την ετερόδοξη Ενορία.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105) ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.

Γ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων (Έλληνος και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων ( Ενότητα Α παραγρ.1-8) απαιτούνται και τα εξής:

α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.

β) Πιστοποιητικό Αγαμίας από τον Δήμο της χώρας του ή από την Ενορία της ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.Στην περίπτωση όπου υπάρχει προηγούμενος γάμος απαιτείται η λύσις αυτού και προσκομίζεται το σχετικό διαζευκτήριο στην περίπτωση Θρησκευτικού Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένο στο περιθώριο το Διαζύγιο στην περίπτωση του Πολιτικού Γάμου.

Τα ως άνω Πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από επίσημη Ελληνική αρχή του Εξωτερικού ή από επίσημο Μεταφραστικό Γραφείο στην Ελλάδα.Για τα Εκκλησιαστικά πιστοποιητικά απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδός Ιασίου 1 Αθήνα)

γ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα εφόσον το αλλοδαπόν μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένώσεως.

δ) Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού Εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια Υπηρεσία της Χώρας του.

Δ .ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ.

Σε περίπτωση Γάμου ,Ορθοδόξου ή Μικτού , μεταξύ Αλλοδαπών εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκης Ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ και επιπλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (visa).

Παρατηρήσεις.

Γάμοι δεν τελούνται:

Α) Μεταξύ Ορθοδόξων και Αλλοθρήσκων (Μουσουλμάνων.Εβραίων κ.α.) εκτός εάν το αλλόθρησκον μέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος.

Β) Μεταξύ Ορθοδόξων και Ετεροδόξων που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα όπως είναι οι κάτωθι:

Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής Καθαροί Κουάκεροι Μορμόνοι Χριστάδελφοι τα Παιδιά τουΜω Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λ.π.),υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή,Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλκανικής Εκκλησία κ.λ.π.

Πιστοποιητικό Γάμου.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Γάμου απαιτείται:

α) Ληξιαρχική Πράξη Γάμου την οποία λαμβάνουμε από το Ληξιαρχείο του Δήμου όπου είναι δηλωμένος ο θρησκευτικός Γάμος.

β) Αίτηση του αιτούντος προς το Γραφείο Γάμων της Ι.Μ.Θ.

Διαζευκτήριο.

Δια την έκδοση του διαζευκτηρίου απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία η εισαγγελία πρωτοδικών διαβιβάζει προς την αρμόδια Εκκλησιαστικήν Αρχή όπου είχε τελεσθεί το μυστήριο του Γάμου.

Δια την παραλαβή του διαζευκτηρίου απαιτείται:

α) Παράβολο Χαρτοσήμου των 15 ευρώ . Προμηθεύεται απο Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.)

β) Αστυνομική Ταυτότητα.

Τα αντίγραφα των διαζευκτηρίων μπορούν να παραληφθούν απο τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή από τους δικηγόρους όπου έχουν αναλάβει την υπόθεση ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε μελλόνυμφος αιτείται την έκδοση μιας άδειας γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 4. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 5. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα , χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€
  (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
 8. Φωτοτυπία αποδεικτικού κατοικίας (απόδειξη ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου, Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους, μισθωτήριο κλπ), από τη διεύθυνση του οποίου προκύπτει ως τόπος κατοικίας του αιτούντος ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Πράξεις που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών.
 • Πριν την τέλεση του Γάμου, οι μελλοντικοί Σύζυγοι δηλώνουν το επώνυμων των τέκνων, το οποίο μπορεί να είναι του ενός εκ των δύο ή συνδυασμός αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Π.Δ. 391/1982, ο κάθε ένας μελλόνυμφος αιτείται την έκδοση μιας άδειας γάμου από τον Δήμο που αποδεικνύει κατοικία. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι τα παρακάτω:

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 4. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
 5. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 7. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 8. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος τέλεσης.
 9. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 15€
  (Στο e-Παράβολο φορέας Δημοσίου: Δήμους κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
 10. Φωτοτυπία αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου, Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους, μισθωτήριο κλπ), από τη διεύθυνση του οποίου προκύπτει ως τόπος κατοικίας του αιτούντος ο Δήμος Μεταμόρφωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών.
 • Πριν την τέλεση του Γάμου, οι μελλοντικοί Σύζυγοι δηλώνουν το επώνυμων των τέκνων, το οποίο μπορεί να είναι του ενός εκ των δύο ή συνδυασμός αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

 • Πολίτες της Ε.Ε χρειάζονται βεβαίωση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα από την Αστυνομία
 • Σύριοι πολίτες (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζονται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας στην εδώ Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα.
 • Για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες, απαιτείται σχετική βεβαίωση από τα Ηνωμένα Εθνη (Σκουφά 59- Αθήνα)

Οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, εκδίδουν άδεια πολιτικού γάμου μέσω της πλησιέστερης Ελληνικής Πρεσβείας ή Ελληνικού Προξενικού Γραφείου (άρθρο δεύτερο, Ν.4230/2014, ΦΕΚ 18Α’/2014) ή από το Τμήμα Ληξιαρχείου του Δήμου Μεταμόρφωσης.

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου.
 2. Εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη ή από το Ληξιαρχείο του Δήμου Μεταμόρφωσης.
 3. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία , όπου θα φαίνονται τόσο τα ονόματα των ενδιαφερομένων ( στα Ελληνικά), όσο και ο τόπος κατοικίας τους στο εξωτερικό καθώς και ο τόπος τέλεσης.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 6. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€
  (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
 7. Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μελλονύμφων.
 8. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).Πράξεις που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό(γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 2. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη
 3. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 4. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 5. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
 6. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (βίζα, διαβατήριο ή ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία)

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

– Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

– Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

– Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας.
 3. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
 6. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας η Μεταμόρφωση.
 7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€
  (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
 8. Βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου από την Υπηρεσία Ασύλου.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα. Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 1. Αίτηση
 2. Φωτοτυπία του δελτίου ή της ταυτότητας αναγνωρισμένου πρόσφυγα
 3. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο μας, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητάς του (όνομα, επώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία και τόπο γέννησης), όσο και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

Σημείωση : Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του κάποιο έγγραφο από την χώρα του όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του, μπορεί να το προσκομίσει στην υπηρεσία μας (ακόμη και αν δεν είναι επικυρωμένο σωστά), ώστε η καταχώρηση των στοιχείων του κατά τον γάμο να είναι όσο το δυνατό ορθότερη.

 1. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.
 2. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€
  (Στο e-Παράβολο –> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό e-παράβολο)
 3. Φωτοτυπία αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου, Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους, μισθωτήριο κλπ) από τη διεύθυνση του οποίου προκύπτει ως τόπος κατοικίας του αιτούντος ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

 • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
 • Φορέας ασφάλισης αυτών.

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.