Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δι@ύγεια

Δι@ύγεια

Πρόγραμμα "Δι@ύγεια" - Διαφάνεια στο Κράτος

Ο κάθε πολίτης έχει πρόσβαση πρόσβαση στις αποφάσεις του Δήμου Μεταμόρφωσης και των εποπτευόμενων φορέων του.

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας, καθ' ότι εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων της διοίκησης στο Διαδίκτυο, και, την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας, καθ' ότι όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί.

Από τις 15-03-2011 και βάσει του Νόμου 3861/2010 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού αποκτώντας ο καθένας το δικό του διαδικτυακό τόπο ανάρτησης αποφάσεων βάσει των στόχων του Προγράμματος.

Με τις νέες διατάξεις:

  • Κάθε πράξη, εκτός από όσες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποκτά ισχύ μόνο μέσω της ανάρτησής της στο Δι@ύγεια και το αναρτημένο έγγραφο υπερισχύει έναντι όλων των λοιπών εκδόσεων της πράξης. Η ανάρτηση των πράξεων αποκτά έτσι εξέχουσα κανονιστική σημασία, που έχει ως συνέπεια την ενδυνάμωση του θεσμού και την αποτροπή κάθε είδους καταστρατήγησης.
  • Ο πολίτης μπορεί πλέον να επικαλείται τα αναρτημένα έγγραφα στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ της πράξης για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τους δημόσιους φορείς.
  • Οι δημόσιες υπηρεσίες μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν υποθέσεις χωρίς να διακινούν τα αναρτημένα έγγραφα. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ των πράξεων για την επικοινωνία μεταξύ φορέων.
  • Αναρτώνται υποχρεωτικά οι πράξεις που οριστικοποιούν τις δαπάνες και περιέχουν το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί. Με τη νέα ρύθμιση επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων οικονομικών και επιπλέον δύναται το ηλεκτρονικό σύστημα να εξάγει ομοιογενή δεδομένα των δημοσίων δαπανών.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε τις αποφάσεις του Δήμου Μεταμόρφωσης και των εποπτευόμενών του φορέων :

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ