Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προυπολογισμού

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προυπολογισμού

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του N. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

27 Ιούν 2024
Έκθεση Α' Τριμήνου 2024
26 Ιούν 2024
'Εκθεση Δ' Τριμήνου 2023
22 Δεκ 2023
Eκθεση Γ' Τριμήνου 2023
21 Δεκ 2023
Eκθεση Β' Τριμήνου 2023
20 Δεκ 2023
Eκθεση Α' Τριμήνου 2023
19 Δεκ 2023
Eκθεση Δ' Τριμήνου 2022
21 Δεκ 2022
Eκθεση Γ' Τριμήνου 2022
5 Αύγ 2022
Eκθεση B' Τριμήνου 2022
5 Αύγ 2022
Έκθεση Α' Τριμήνου 2022
10 Μάρ 2022
Έκθεση Δ' Τριμήνου 2021
10 Μάρ 2022
Έκθεση Γ' Τριμήνου 2021