Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Καθορισμός Δημοτικών Τελών

Καθορισμός Δημοτικών Τελών

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 "Περί των προσόδων των δήμων & κοινοτήτων ",επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων & των κοινοτήτων τέλη καθαριότητας & φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής καθώς & για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/89 τα τέλη καθαριότητας & φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας & φωτισμού καθώς & κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Το ύψος του τέλους πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας & να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο τον βαθμό χρήσης της υπηρεσίας. Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους του κατοίκους του Δήμου & όχι μόνο από όσους επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ :

 • Ακίνητα που βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου
 • Ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, εφόσον ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στις περιοχές αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει αφ" ενός μεν να προβλέπει ρητά την επιβολή του τέλους στα ακίνητα εκτός σχεδίου, αφ" ετέρου δε να διαπιστώνει την ανάγκη επέκτασης της υπηρεσίας καθαριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ :

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 21 του ΒΔ 24/9-20/10/58 το τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση ακινήτων, με οποιαδήποτε ιδιότητα (κυρίου, νομέα, επικαρπωτή κ.λ.π).
Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού είναι εκείνος που βαρύνεται με την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δηλαδή ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί λογαριασμοί (άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75 ). Εάν ο φερόμενος από την ΔΕΗ ως καταναλωτής είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφ' όσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

Σε κάθε ηλεκτροδοτούμενο στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ως επιφάνεια υποκείμενη στο τέλος καθαριότητας λογίζεται η συνολικά φωτιζόμενη από τη ΔΕΗ επιφάνεια, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ωφέλιμο ή μη χώρο. Συνυπολογίζονται συνεπώς στο εμβαδόν του ακινήτου, οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι τοίχοι του κτιρίου ή τα τυχόν τοιχία του ακάλυπτου χώρου, ο χώρος που καταλαμβάνει ο ανελκυστήρας της οικοδομής - όχι όμως και τα κενά κάθε ορόφου που είναι αναγκαία για την κίνησή του - και τα πατάρια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν3345/05 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.25/75(άρθρου 9 παρ.14 Ν.2503/97) και ορίζεται πλέον ότι ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, στεγασμένων ή μη που λαμβάνεται υπ' όψη για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας, προκύπτει από τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλουν μέσω του δήμου (σε ειδικό έντυπο) οι υπόχρεοι στη ΔΕΗ, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Στη δήλωση βεβαιώνεται από τον δήμο η επιφάνεια του ακινήτου και αναγράφεται από τον υπόχρεο το είδος του ακινήτου (οικία ,κατάστημα, γραφείο κ.λ.π ) και η διεύθυνσή του (άρθρο 2 παρ.1 Ν.25/75 ).

Όμοια δήλωση υποβάλλεται σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης της ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας (για την ανάλογη αύξηση ή μείωση των τελών) καθώς και σε περίπτωση διαδοχής του καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο τρόπος προσδιορισμού της επιφάνειας των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ορίζεται από τον δήμο ή την κοινότητα (άρθρο 3 παρ.1 Ν 25/75).

Για όσους χώρους δεν υποβλήθηκε από τους υπόχρεους δήλωση, κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.25/75, η φωτιζόμενη επιφάνεια προσδιορίζεται καθ' υπολογισμό από τα αρμόδια όργανα του δήμου (άρθρο 2 παρ.1 Ν 25/75 ).Στη περίπτωση αυτή το εμβαδόν του ηλεκτροδοτούμενου χώρου μπορεί να υπολογισθεί κατ" εκτίμηση του αρμοδίου υπαλλήλου, χωρίς αυτός ο "μονομερής" τρόπος υπολογισμού να θεωρείται από τον νόμο αυθαίρετος (ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 197).

Ο δήμος δικαιούται να διενεργεί έλεγχο των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι (άρθρο 5 παρ.1 Ν25/75).Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο στην έκταση όσο και στο είδος (στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος) ή στη χρήση του ακινήτου (οικία, κατάστημα κ.λ.π).Σε περίπτωση άρνησης του υπόχρεου να δεχθεί έλεγχο της δηλωθείσης επιφανείας , το μη δηλωθέν εμβαδόν προσδιορίζεται όπως και στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ,δηλαδή καθ' υπολογισμό από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

Εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, με απόφαση του Δημάρχου ,εκτός από το αναλογούν τέλος και πρόστιμο, στην πρώτη μεν περίπτωση ίσο με το οφειλόμενο τέλος, στη δεύτερη δε περίπτωση ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη δηλωθείσα επιφάνεια (άρθρα 5 παρ.1 Ν.25/75 και 2 παρ.2 Ν429/76 , άρθρο 19 Ν 1080/80).

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Το ελληνικό δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μονάδων)
 • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων τους δημοσίου δικαίου, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ ,οι ΔΕΥΑ, οι κοινωφελείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, η ΚΕΔΚΕ και οι ΤΕΔΚ.

Άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που δεν εντάσσονται στο νομικό πρόσωπο του δημοσίου, όπως το ΙΚΑ , τα Νοσοκομεία ,τα Πανεπιστήμια, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων δεν απαλλάσσονται του τέλους. Επίσης δεν απαλλάσσονται του τέλους οι ιεροί ναοί και εκείνοι που έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, όπως ο ΟΣΕ.

Απαλλάσσονται επίσης του τέλους καθαριότητας οι αγωνιστικοί χώροι, οι χώροι των κερκίδων και οι χώροι των αποδυτηρίων των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία ή φίλαθλες οργανώσεις και άλλοι αγωνιστικοί χώροι εφ' όσον η είσοδος στους τελευταίους είναι ελεύθερη και δεν εισπράττεται δικαίωμα εισόδου.

Δεδομένου ότι το τέλος καθαριότητας βαρύνει τον καταναλωτή της ΔΕΗ, η απαλλαγή του ελληνικού δημοσίου και των ΟΤΑ ισχύει μόνο αν είναι οι ίδιοι καταναλωτές. Συνεπώς ακίνητα του δημοσίου ή των ΟΤΑ που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε τρίτους δεν εξαιρούνται του τέλους.

Απαλλαγές από δημοτικούς ή κοινοτικούς φόρους και τέλη που θεσπίζονται μετά την ισχύ του Ν.1416/84, αν δεν αναφέρονται ρητά στο τέλος καθαριότητας ή γενικά σε ανταποδοτικά τέλη, κρίνεται κατά περίπτωση αν περιλαμβάνουν και το τέλος αυτό.

 

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2022 ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ:

 • Από 1 τ.μ. και πάνω, ο συντελεστής προτείνεται 1,21 €/τ.μ.
 • Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από 1 τ.μ. και πάνω ο συντελεστής προτείνεται 1,21 €/ τ.μ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Για τους στεγασμένους χώρους (ηλεκτροδοτούμενοι ή μη) που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. (επαγγελματικοί, βιομηχανικοί χώροι, καταστήματα, αποθήκες, κ.λπ.) (μειωμένο συντελεστή για τους χώρους γενικής χρήσης κατά 10% και συγκεκριμένα για τις τρείς πρώτες κατηγορίες ήτοι από 1-350 τ.μ.):

 1. Από 1 έως 100 τ.μ. ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 2,80 €/τ.μ.
 2. Από 101 έως 200 τ.μ. ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 3,09 €/τ.μ.
 3. Από 201 έως 350 τ.μ. ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 3,73 €/τ.μ.
 4. Από 351 τ.μ. έως 6000 τ.μ. ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 6,04 €/τ.μ.
 5. Από 6001 τ.μ. και πάνω διαβαθμισμένα ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 3,63 €/τ.μ. όπου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ο συντελεστής των στεγασμένων χώρων Γενικής Χρήσεως (επαγγελματικοί, βιομηχανικοί χώροι, καταστήματα κ.λπ.) δεν δύναται να οριστεί μεγαλύτερος του 60% του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους Γενικής Χρήσης μέχρι 1.000 τ.μ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (επαγγελματικοί, βιομηχανικοί χώροι, καταστήματα κ.λπ.):

 1. Από 1 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. o συντελεστής καθορίζεται στο ήμισυ του συντελεστή στεγασμένου χώρου Γενικής Χρήσεως θεωρούμενος σαν πλασματικό εμβαδόν του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 25/75, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1080/80.
 2. Από 6.001 τ.μ. και άνω o συντελεστής καθορίζεται στο 30% του συντελεστή των μη στεγασμένων χώρων μέχρι 1.000 τ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

Στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τις παρακάτω απαλλαγές και ελαφρύνσεις :

 • Ανάπηροι 67% και άνω ( γονέας ή παιδί) με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€ ετησίως. Απαλλαγή 60%
 • Ανάπηροι 67% και άνω ( γονέας ή παιδί) χωρίς λοιπά έσοδα και μόνο έσοδο το επίδομα της Πρόνοιας. Απαλλαγή 100%
 • Μονογονεικές Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 12.000€. Με ένα (1) παιδί απαλλαγή 60%. Με δύο (2) παιδιά απαλλαγή 100%
 • Άποροι, με προσκόμιση πιστοποιητικού απορίας. Απαλλαγή 100%
 • Ολοι οι Σύλλογοι ( Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Εξωραιστικοί) χρεώνονται με τον συντελεστή οικιακής χρήσης και όχι με τον επαγγελματικό.
 • Πολύτεκνοι, με τέσσερα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000€ (+2.000€ για κάθε τέκνο πλέον των τεσσάρων). Απαλλαγή 60%
 • Τρίτεκνοι, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000€. Απαλλαγή 60%
 • Μακροχρόνια Άνεργοι, με ανεργία άνω των 12 μηνών και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€. Απαλλαγή 60%

 

1 Ιαν 2024
Σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου