Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Γενική Γραμματέας

Πτυχίο Νομικής Σχολής MACERATA Ιταλίας, Προπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1998.

1999-2001 Πρακτική Άσκηση (Δικ. Γραφείο Γ. Νίκα)

2001 έως σήμερα Ιδιωτικό Δικηγορικό Γραφείο (Σέκερη 4)

2001 έως σήμερα ενεργός συμμετοχή σε εξειδικευμένα σεμινάρια.

Γενική Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότη­τες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζε­ται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

  1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.
  2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη­ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απα­ραίτητο από τον Πρόεδρο τους.
  3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφά­σεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι­τροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελε­στικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι­χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
  5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδι­κών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφά­σεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
  6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελε­σματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προ­σαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
  7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπρο­σώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.
  8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου (εφόσον υφίστανται ή δημιουρ­γηθούν) και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.
  9. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.