Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Από αυτή την ενότητα θα δημοσιοποιούνται οι αναγγελίες προσλήψεων στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για κάθε είδους προκήρυξη θέσεων εργασίας, έχοντας τη δυνατότητα να "κατεβάσουν" τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

18 Ιούν 2024
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για έναν (1) Ναυαγοσώστη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 2132012920). ΑΙΤΗΣΕΙΣ 19-23 ΙΟΥΝΙΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
12 Ιούν 2024
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για έναν (1) Ναυαγοσώστη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900, 2132012920). Αιτήσεις έως 17/6/2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
28 Μάι 2024
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων ΣΟΧ 3/2024

Για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024 του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 29/05/2024 εώς και Παρασκευή 07/06/2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
16 Μάι 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στη Νομική Υπηρεσία Δήμου Μετ/σης, υπόψη κας Χρυσής Ταλιούρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132012903). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Παρασκευή 17/05/2024 έως την Δευτέρα 27/05/2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Απρ 2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2024

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παράβολου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100 - ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 - ΠΕ,ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 100 - ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 - ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
12 Απρ 2024
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, είτε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου (3ος όροφος), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση (Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς τη στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τηλ. επικοινωνίας: 2132012900).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Φεβ 2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@metamorfossi.gr), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ιωάννη Ράλλη και Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 14452 - Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Ευδοκίας Καράντζαλη και Σπυρίδωνα Στυλιανέση (τηλ. επικοινωνίας: 2132012921 ,2132012939). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Πέμπτη 22/02/2024 έως το Δευτέρα 04/03/2024.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
16 Φεβ 2024
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΓΟ

Κατά των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της ημέρας ανάρτησή τους. Η ένσταση κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102- ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 104- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗ 105- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 106- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 107- ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 108- "ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ"
19 Ιαν 2024
Πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε ηλεκτρονικά στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokolo@metamorfossi.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μεταμόρφωσης (ταχυδρομική δ/νση: Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452), απευθύνοντας την στο Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, υπόψη κ. Στέφανου Σολωμού (τηλ. επικοινωνίας 210-2824333 και 210-2820222). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα γίνει από την Δευτέρα 22/01/2024 έως και την Παρασκευή 02/02/2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Νοέ 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 28/11/2023-7/12/2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (protokolo@metamorfossi.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κου Στυλιανέση Σπυρίδωνα και κας Αθανασίας Ρεσβάνη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2012900).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
30 Οκτ 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 3/2023
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
23 Οκτ 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στη Νομική Υπηρεσία Δήμου Μετ/σης, υπόψη κας Χρυσής Ταλιούρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132012903). Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 24 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
5 Οκτ 2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος , δηλαδή απο 06/10/2023-10/10/2023(τηλ. επικοινωνίας: 2132012900,2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Σεπ 2023
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα γίνει από την Δευτέρα 02/10/2023 έως και την Παρασκευή 13/10/2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Σεπ 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101
101-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
30 Αύγ 2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2023

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους ήτοι από 31/08/2023 έως και 01/09/2023. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : protokolo@metamorfossi.gr

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
11 Αύγ 2023
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από την Δευτέρα 14/08/2023 έως και την Δευτέρα 28/08/2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Αύγ 2023
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αιτήσεων έως και Παρασκευή 4/08/2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Ιούλ 2023
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση, έως την 7/7/2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Ιούν 2023
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα (1) μήνα, για έναν (1) Ναυαγοσώστη για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προάσπισης Δημόσιας Υγεία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Ιούν 2023
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των ΚΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Ιούν 2023
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Ιούν 2023
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ένα (1) μήνα, για έναν (1) Ναυαγοσώστη για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προάσπισης Δημόσιας Υγείας)

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Μάρ 2023
Πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε ηλεκτρονικά στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokolo@metamorfossi.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μεταμόρφωσης (ταχυδρομική δ/νση: Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452), απευθύνοντας την στο Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, υπόψη κ. Στέφανου Σολωμού (τηλ. επικοινωνίας 210-2824333 και 213-2012998) .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Ιαν 2023
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Φ.Α ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠαΓΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΠΙΝΑΚΑΣ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ 104 ΠΙΝΑΚΑΣ 105 ΠΙΝΑΚΑΣ 106 ΠΙΝΑΚΑΣ 107 ΠΙΝΑΚΑΣ 108
22 Δεκ 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 2/2022 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ
21 Δεκ 2022
Πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε ηλεκτρονικά στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokolo@metamorfossi.gr ,είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μεταμόρφωσης (ταχυδρομική δ/νση: Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452), απευθύνοντας την στο Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, υπόψη κ. Στέφανου Σολωμού (τηλ. επικοινωνίας 210-2824333 και 213-2012998) .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
14 Δεκ 2022
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ4/ 2022

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 27.12.2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
25 Νοέ 2022
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ 2/2022 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ
21 Νοέ 2022
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗ 22.11.22 ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 01.12.22

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
27 Οκτ 2022
Αποτελεσμάτα της ΣΟΧ 2/2022 ειδικότητας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ κωδικός θέσης 101
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ
4 Οκτ 2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900, 2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
3 Οκτ 2022
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 04-10-2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 13-10-2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
16 Σεπ 2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Αύγ 2022
Ανάρτηση πινάκων με αριθμ . ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Oριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της με Αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
23 Αύγ 2022
Ανάρτηση πινάκων με αριθμ . ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41797/23-6-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3327/28-6-2022 Τεύχος Β) "κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της".

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
18 Αύγ 2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Ιούλ 2022
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των αιτήσεων δηλαδή θα γίνει από την Δευτέρα 01/08/2022 έως και την Παρασκευή 12/08/2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Ιούλ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -αρ. θέσεων μία (1)-

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Ιούλ 2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών & πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος Κοιμητηρίου της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Ιούλ 2022
Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου σε θέματα και πρακτικές που αφορούν την επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
9 Ιούν 2022
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
3 Ιούν 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
29 Απρ 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -αρ. θέσεων μία (1)-

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Δεκ 2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 5/2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ή ΤΕ

ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
30 Δεκ 2021
Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση από Παρασκευή 31/12/2021 εώς Τετάρτη 05/01/2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
24 Δεκ 2021
Ανακοίνωσης Δημάρχου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: ΩΜΚΜΩΚΒ-0Ρ2), για την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 27/12/2021 έως και Δευτέρα 10/01/2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
14 Δεκ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 14/12/2021 έως 28/12/2021, είτε ηλεκτρονικά στο info@epeksa.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γραβιάς 9-13 Τ.Κ.106 78 Αθήνα απευθύνοντάς την στον φορέα μας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (τηλ. επικοινωνίας: 210-3303060).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1 Δεκ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση μέχρι και την Δευτέρα 6/12/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
11 Νοέ 2021
Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της με αρ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου .

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της με αρ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
8 Νοέ 2021
Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Αποτελέσματα ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Οκτ 2021
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνων, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ΣΟΧ 5/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11/2021;

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις με κωδικούς;έντυπων ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ,ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Βασιλάκη Αφροδίτης κου Χατζάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
26 Οκτ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού& Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση) είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@metamorfossi.gr, από Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 (τηλ. επικοινωνίας: 2132012920, 919 & 921).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Σεπ 2021
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών ΣΟΧ.3 / 2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτω (8) μηνων ΣΟΧ.3 / 2021 συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 21/9/2021 ΕΩΣ ΠΕΜΤΗ 30/9/2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Βασιλάκη Αφροδίτης & κου Χατζάκη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
21 Σεπ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος (Τμήμα Κοιμητηρίου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης στην ακόλουθη διεύθυνση Ιωάννη Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση από 22/9/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/9/2021 (ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Αύγ 2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οριστικοί πίνακες προσληπτέων της με αρ. ΣΟΧ 4/2021 ανακοίνωσης του Δήμου για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης & μερικής απασχόλησης), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μεταμόρφωσης

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
25 Αύγ 2021
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΑΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: protokolo@metamorfossi.gr

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
24 Αύγ 2021
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΑΤΕΛΩΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Η ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: protokolo@metamorfossi.gr

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
10 Αύγ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 11/8/2021 ΕΩΣ 16/8/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
10 Αύγ 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού& Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και δη για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2021 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αθλητισμού& Ν. Γενιάς της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης και δη για την ναυαγοσωστική κάλυψη του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μετ/σης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 11/8/2021 ΕΩΣ 16/8/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Αύγ 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων από 03/08/2021 έως και 12/08/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Αύγ 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων απο 03/08/2021 έως και 12/08/2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
11 Μάρ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Πρωτόκολλο), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokolo@metamorfossi.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση, απευθύνοντάς την στη Νομική Υπηρεσία Δήμου Μετ/σης, υπόψη κας Χρυσής Ταλιούρη (τηλ. επικοινωνίας: 2132012903).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 12/03/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/03/2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
10 Μάρ 2021
Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για τη σύναψη συμβάσεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων Άθληση για όλους έτους 2020-2021

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για τη σύναψη συμβάσεων για τις ανάγκες των προγραμμάτων Άθληση για όλους έτους 2020-2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2021
Προκήρυξη θέσης εθελοντή σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Μεταμόρφωσης, και συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση αυτή, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από την Πέμπτη 28/01/2021 έως και την Πέμπτη 04/02/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης, Δημαρχείο Μεταμόρφωσης, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1 Μεταμόρφωση, ισόγειο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2021
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων Για τη στελέχωση των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μεταμόρφωσης - ΣΟΧ 4 2020
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
31 Ιαν 2021
Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ΣΟΧ 5 2020
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
22 Ιαν 2021
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών/κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού COVID – 19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
16 Οκτ 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο) 2020-2021.
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
16 Οκτ 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16 Οκτ 2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 6/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
28 Σεπ 2020
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊου COVID – 19.

Υποβολή αιτήσεων από το Σάββατο 05/09/2020 έως την Τρίτη 08/09/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Word)
28 Σεπ 2020
ΣOΧ 2/2020

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» «Κέντρα Κοινότητας». Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων :10/07/2020 - Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων :20/07/2020 (λόγω αργίας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
24 Σεπ 2020
ΣΟΧ 3/2020

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για το Κοιμητήριο Μεταμόρφωσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24 Νοέ 2016
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Νοέ 2016
Πρόσληψη οκτώ (08) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2-11-2016 ΕΩΣ 11-11-2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
2 Νοέ 2016
Σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η.- ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2/11/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 11/11/2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Οκτ 2016
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20-10-2016 ΕΩΣ 24-10-2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
18 Μάι 2016
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών στο Δήμο

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών στο Δήμο Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για το έτος 2016.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 19-5-2016 ΕΩΣ23-5-2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
19 Απρ 2016
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού

Πρόσληψη, εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και πέντε (5) ημερομίσθια κατά άτομο το μήνα Μάιο έτους 2016, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.

Αιτήσεις από 20/04/2016 έως και 25/04/2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ