Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Η κλιματική αλλαγή και οι σχετικοί κίνδυνοι που προδιαγράφονται για τον πλανήτη, αποτελεί μείζον θέμα για την ανθρωπότητα και το μέλλον της. Θεωρείται δεδομένο ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν σοβαρά το κλίμα της Γης. Οι δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν οφείλουν να εμπεριέχουν μία αλλαγή του υφιστάμενου αναπτυξιακού προτύπου προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει σαφές πλαίσιο που κατευθύνει τις πολιτικές της για την ενέργεια και το κλίμα, έως το 2050. To 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το Σύμφωνο των Δημάρχων ως μία από τις βασικές δράσεις της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να προωθήσει και να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προσχώρησε στην κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων το Φεβρουάριο του 2015, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος δεσμεύεται να υλοποιήσει τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές του διοξειδίου το άνθρακα (CO2) στην περιοχή του, τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να υποβάλλει Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης απογραφής εκπομπών αναφοράς, όπου θα εκτίθεται αναλυτικά ο τρόπος επίτευξης των στόχων και να παρακολουθεί τακτικά την πρόοδό του.

H ενεργειακή πολιτική του Δήμου προσδιορίζεται μέχρι το 2020, με την υλοποίηση του ΣΔΑΕ, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα - δράσεις, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, εμπλέκοντας παράλληλα τους πολίτες και όλους τους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας.

Είναι βέβαιο ότι κανένα Σχέδιο Δράσης δεν μπορεί να πετύχει αν παραμείνει κλειστό στις σελίδες ενός εγχειριδίου. Πρέπει να αποτελέσει ένα κείμενο διαλόγου, κριτικής και δημιουργικής συμμετοχής των παραγωγικών δυνάμεων της Πόλης, των Θεσμικών εκπροσώπων και τελικά του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση αποτελούν πρωτίστως ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα και δευτερευόντως ένα μεγάλο στοίχημα της Δημοτικής Αρχής που αν το κερδίσουμε θα υπάρξουν εξαιρετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον

1 Απρ 2024
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Μεταμόρφωσης