Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Η Μεταμόρφωση χρειάζεται, ένα στρατηγικό σχέδιο που να βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού, να λαμβάνει υπόψη του τις αρχές της ενοποίησης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη.

Χρειάζεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι :

 • Μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής
 • Συμμετοχική προσέγγιση με εμπλοκή πολιτών και τοπικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Ισόρροπη κι ολοκληρωμένη ανάπτυξη όλων των μέσων μετακίνησης κι αξιολόγηση των σημερινών και των μελλοντικών επιδόσεων.

1η Διαβούλευση

Η 1η Διαβούλευση κι η αρχική μελέτη έδειξαν…

 • Το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης παρουσιάζει υψηλούς φόρτους.
 • Προβλήματα στην κυκλοφορία, προκύπτουν από την κίνηση βαρέων οχημάτων.
 • Εμφανής η έλλειψη ενός κεντρικού πυρήνα ήπιας κυκλοφορίας.
 • Ελλιπή πεζοδρόμια, και μη ικανοποιητικού πλάτους.
 • Δεν υπάρχουν οργανωμένα δίκτυα κίνησης πεζών, πρόβλημα που εντείνεται από τη διάσπαση του Δήμου λόγω των μεγάλων οδικών αξόνων (Αττική οδός, Εθνική Οδός).
 • Η πλειονότητα των τοπικών οδών χαρακτηρίζεται από πτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
 • Υπάρχει μεγάλος αριθμός αδιάνοικτων οδικών τμημάτων.

Δείτε όλα τα συμπεράσματα / αποτελέσματα της 1ης διαβούλευσης ΕΔΩ

2η Διαβούλευση

Με βάση τα αποτελέσματα της 1ης Διαβούλευσης, τα στοιχεία από την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης συνδιαμορφώθηκε το όραμα για τη βιώσιμη κινητικότητα του Δήμου Μεταμόρφωσης και καθορίστηκαν οι ειδικοί στόχοι, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της προόδου και την ανάπτυξη των εναλλακτικών σχεδίων οργάνωσης και διαχείρισης της κινητικότητας.

Βάσει των προσδοκιών με τη χαμηλότερη βαθμολογία (μεγαλύτερης σημασίας) και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις Φορέων και Πολιτών τέθηκε σε Διαβούλευση η Β' Φάση του ΣΒΑΚ. 

Η 2η Διαβούλευση περιελάμβανε :

Εναλλακτικά Σενάρια Κυκλοφοριακής Διαχείρισης

Τα εναλλακτικά σενάρια βιώσιμης κινητικότητας τέθηκαν στη 2η διαβούλευση κι έχουν ως βασική στόχευση τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την κίνηση πεζών και ποδηλατών σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τις επιταγές του διαμορφωμένου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, στρατηγικού οράματος "Η πόλη αλλάζει…Μεταμορφώνεται!". Κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων του ΣΒΑΚ, αξιολογήθηκαν οι προβλεπόμενες, από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό, διανοίξεις οδικών τμημάτων, καθώς και η πεζοδρόμηση σημαντικού αριθμού τοπικών οδών. Όσον αφορά τις πεζοδρομήσεις, όσα οδικά τμήματα δεν εντάχθηκαν στις προτάσεις ως πεζόδρομοι, μετατρέπονται σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις σταθμεύσεις των παρόδιων κατοίκων.

Προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις :

Οι προτεινόμενες, στο πλαίσιο της δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο,οι οποίες τέθηκαν σε διαβούλευση, αφορούν 4 θεματικές ενότητες, με 2 αντίστοιχους χρονικούς ορίζοντες υλοποίησης (βραχυπρόθεσμος, μεσομακροπρόθεσμος)

Οι 4 θεματικές ενότητες είναι :

 • Παρεμβάσεις στην κυκλοφοριακή δομή του κεν. πυρήνα της πόλης
 • Καθορισμός ενός βασικού οδικού δικτύου
 • Προστασία των γειτονιών από τη διαμπερή κυκλοφορία
 • Ολοκληρωμένο δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων

 

Β' ΦΑΣΗ

Μετά την υποβολή της Α’ Φάσης, πραγματοποιήθηκε η 2η Διαβούλευση, στις 27 Νοεμβρίου 2019, στις 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης,με συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων του Δήμου,Φορέων και Σωματείων/ Οργανώσεων και απλών πολιτών. Στις 12 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε μία δεύτερη παρουσίαση της Α’ Φάσης της μελέτης στο Συνεδριακό Κέντρο, με μεγάλη συμμετοχή από τον εμπορικό σύλλογο του Δήμου. Η διαδικασία διαβούλευσης διήρκεσε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Σε όλο το διάστημα που μεσολάβησε, συγκεντρώθηκαν αιτήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία και τη Δημοτική Αρχή. Μετά από την από 17/12/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (αρ. απόφ. 401/2020), διατυπώθηκε το οριστικό Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας, (Β' Φάση).

Η Τεχνική Έκθεση της Β’ Φάσης, περιλαμβάνει:

1. Τη διαμόρφωση και την αναλυτική παρουσίαση του οριστικού σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης.
2. Την αξιολόγηση των παρεμβάσεων με τη χρήση του κυκλοφοριακού μοντέλου.
3. Τη μάθηση από την εμπειρία των άλλων.
4. Τη δημιουργία ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων.
5. Την ποσοτικοποίηση των ειδικών στόχων.
6. Το χρονοδιάγραμμα και την εκτίμηση του κόστους των έργων/μέτρων

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα που έχει κατασκευασθεί για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης, ΕΔΩ

1 Απρ 2019
Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης
22 Νοέ 2019
Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης
23 Μάρ 2023
Πρόσκληση Ανοικτής Εκδήλωσης Παρουσίασης Τελικού ΣΒΑΚ