Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Τίτλος

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μεταμόρφωσης. (ΟΠΣ 5062807)

Περιφέρεια

Αττικής

Δήμος

Μεταμόρφωσης Αττικής

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

"ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" για το έτος 2022

Φορέας Λειτουργίας

Δήμος Μεταμόρφωσης

Προϋπολογισμός

37.200€

Ταμείο

Πράσινο Ταμείο

Περιγραφή

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Α.Π. ορίζεται ο Δήμος και είναι αρμόδιος για:

  • Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, σύμφωνα με το αρ.6 του ΦΕΚ5553/2021.
  • Την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Α.Π. Τ
  • η δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τις προσβάσιμες διαδρομές.
  • Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Α.Π., τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση προτάσεων για συμπλήρωση/επικαιροποίηση του Σ.Α.Π. μέσω σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη.
  • Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας, καθώς και την παροχή του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε αυτή.
  • Την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Α.Π.
  • Την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης που μπορεί να προκύψει για την επιτυχή κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση του Σ.Α.Π. πέραν των ανωτέρω.

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμόν 46077-227/10/22 σύμβασης, που αφορά την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης, απαιτείται η ανάρτηση του αναφερόμενου στο συνημμένο μήνυμα ερωτηματολογίου διαβούλευσης στην Ιστοσελίδα του δήμου και στα social media.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς για την συμπλήρωσή του παρακάτω ερωτηματολογίου, το οποίο αναρτάται στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ