Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις δωροεπιταγές των Χριστουγέννων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο Κοινωνικής Πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο των Χριστουγέννων 2022. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την ΑΙΤΗΣΗκαι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής (Κορίνθου 21, ισόγειο) από την Τρίτη 18 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου στις ώρες : 09:00 – 14:00. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinonikes.domes@metamorfossi.gr .

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Κοινωνική Υπηρεσία).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύγια όλα τα ενήλικα μέλη

3. Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 για τα εισοδήματα του έτους 2021, όλων των συνοικούντων μελών.

4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5. Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (67 % και άνω)

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου

7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές

8. Βεβαίωση ενσήμων για τους εργαζόμενους.

9. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα καταθέσουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο τριμήνων και ασφαλιστικές εισφορές.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλαν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά το τελευταίο τρίμηνο για οποιαδήποτε παροχή στη Κοινωνική Υπηρεσία, θα υποβάλλουν μόνο την αίτησή τους και τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν πρόσφατη αλλαγή.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού

Ύψος Εισοδήματος

Παρατηρήσεις

Μονοπρόσωπο

5.300,00 €

 

Πολυπρόσωπο (δύο μέλη)

8.700,00 €

Για κάθε επιπλέον μέλος πέρα των δύο μελών, το ύψος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 500,00€

 

Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα.

Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.