Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2021 και συγκεκριμένα στη Δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Την εκπόνηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΕΣΕΚΚ για το Δήμο Μεταμόρφωσης ανέλαβε η εταιρία «ARROW ENGINEERING CONSULTANTS IKE» σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των χαρακτηρισμένων χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της, στα Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί, είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο.

Σημειώνεται επίσης ότι «σε περιοχές οικισμών προ του 1923», καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων, καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. μόνο οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιούνται, ομαδοποιούνται και γίνεται ιεράρχηση των ενεργειών με βάση την αναγκαιότητα απόκτησης του κάθε χώρου.

Με τη διαδικασία αυτή, και σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που ως δημόσιοι χώροι πλέον δύναται να επανασχεδιαστούν, να αναπλαστούν και να αποδοθούν στους πολίτες.

Η ολοκλήρωση του Σχεδίου και των προτεινόμενων ενεργειών θα συμβάλλει ιδιαιτέρως θετικά:

  • στην πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή διακοινοτικών λειτουργιών,
  • στη δημιουργία δυναμικών, κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών,
  • στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.