Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Μείωση δημοτικών τελών και τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή και είναι πλέον πραγματικότητα η μείωση των δημοτικών τελών. Συγκεκριμένα μειώθηκε για το 2021 κατά 10%
το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για στεγασμένους χώρους γενικής χρήσεως (από 1-350 τμ), η οποία αφορά στην άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχα όσον αφορά στα τέλη του Δημοτικού Κοιμητηρίου, σε περίπτωση που για οποιανδήποτε λόγο και αιτία  (κατ’ αίτηση ενδιαφερόμενου, λόγω παρόδου χρόνου κ.τ.λ.) παρατείνεται η παραμονή θανούντος, οστών κτλ., για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τελών θα γίνεται αναλογικά, δηλαδή, θα χρεώνεται το αναλογούν στον επιπλέον χρόνο τέλος, εκπεφρασμένο σε δωδέκατα αν πρόκειται για μήνες ή τριακοστά εξηκοστά πέμπτα, αν πρόκειται για ημέρες. Και όχι εφάπαξ ανά έτος.

Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι η Δημοτική Αρχή κατάφερε  την κατάργηση  τέλους ταξινόμησης και χορήγησης παραχωρητηρίων οικογενειακών τάφων ύψους 150 €, βάσει της αριθμ.79/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης, ενώ παράλληλα ελήφθη απόφαση περί «Συμψηφισμού αποπληρωμένου τέλους ταξινόμησης οικογενειακού τάφου» ύψους 150 € με το «τέλος οικογενειακού τάφου» ύψους 30 € και «Ακύρωσης της βεβαιωμένης χρέωσης τέλους ταξινόμησης εβδομήντα επτά (77) οικογενειακών τάφων» ύψους 150 €. Απόφαση που βρίσκεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. Παράλληλα μειώθηκαν τα κόστη φύλαξης οστών κατά 50%.

Σε σχετική δήλωσή του ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ανέφερε ότι:

«Μετά την εξοικονόμηση δαπανών σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα καύσιμα, επισκευές και ασφάλειες, η μείωση των δημοτικών τελών, ένα διαχρονικά δίκαιο αίτημα, ήταν το λογικό
επόμενο βήμα.
Ένα αίτημα το οποίο επιτέλους γίνεται πράξη. Μια απόφαση η οποία είναι μόνο η αρχή. Ήδη, εξετάζονται οι δυνατότητές μας και συγκεκριμένα η μείωση των δημοτικών τελών και για τις
κατοικίες.
Άλλωστε ο ρόλος των δημοτικών τελών είναι ανταποδοτικός. Κάτι το οποίο οφείλουμε επιτέλους να εξασφαλίσουμε αφενός με σημαντικά έργα -και όχι απλά αποταμίευση- και αφετέρου με
εκπτώσεις στα τέλη».