Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Ορισμός Aντιδημάρχων

Με απόφαση του Δημάρχου Μεταμόρφωσης, Στράτου Σαραούδα, ορίστηκαν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι (με θητεία από 2/9/2019 έως 1/9/2020) του Δήμου Μεταμόρφωσης:

1. Τον κ. Δημήτριο Τσίκνα του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Τεχνικών Έργων,με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφορικής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

2. Τον κ. Αδάμ Αδαμίδη του Χαράλαμπου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

3. Τον κ. Νικόλαο Ζυγούνα του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

4. Τον κ. Ιωάννη Μπάλτα του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

5. Τον κ. Παναγιώτη Λουσίδη του Μαυρουδή, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.