Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Ορισμός των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Με απόφασή του ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μεταμόρφωσης, με θητεία από 05-01-2024 έως 06-01-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, στους οποίους μεταβιβάζει τις αντίστοιχες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής:

1. Τον κ. Στυλιανό Σαριδάκη του Κοσμά, έμμισθο Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και με αρμοδιότητες σχετικές σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας, ήτοι :

- Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

- Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

- Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος

- Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας

- Αρμοδιότητες Κοιμητηρίου

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του όλων των εισηγήσεων αρμοδιοτήτων του προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή, κλπ).

 

2. Την κα Χριστίνα Αντωνοπούλου Φυρογένη του Χρήστου, έμμισθη Αντιδήμαρχο Πολιτισμού με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στην ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή της όλων των σχετικών εγγράφων του τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (διαβιβαστικά έγγραφα προς υπηρεσίες και φορείς, συμφωνητικά και έγγραφα παραχώρησης χρήσης και διάθεσης των δημοτικών χώρων και αιθουσών για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.), καθώς και όλων των εισηγήσεων αρμοδιοτήτων της προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή κλπ).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία αρμοδιότητάς της καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

3. Τον κ. Ιωάννη Μπάλτα του Γεωργίου, έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή της όλων των σχετικών εγγράφων του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού καθώς και όλων των εισηγήσεων αρμοδιοτήτων του προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή κλπ).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

4. Την κα Δήμητρα Σκοπελίτη του Ανάργυρου, έμμισθη Αντιδήμαρχο Αθλητισμού με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού &

Αθλητισμού όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή της όλων των σχετικών εγγράφων του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού καθώς και όλων των εισηγήσεων αρμοδιοτήτων της προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή κλπ).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

5. Την κα Χαρίκλεια Νικολοπούλου του Ευαγγέλου, έμμισθη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προάσπισης Δημόσιας Υγείας.

Στην ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του όλων των εγγράφων (συμβάσεων και λοιπών εντύπων) που αφορούν το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το πρόγραμμα «Κέντρα Κοινότητας» και κάθε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και όλων των εισηγήσεων αρμοδιοτήτων της προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή κλπ).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

6. Τον κ. Αδάμ Αδαμίδη του Χαράλαμπου, έμμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου και των υπαγόμενων σε αυτή οργανικών μονάδων όπως περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

Στον ανωτέρω αναθέτει την υπογραφή με εντολή του:

▪ των πράξεων επιβολής προστίμων που προβλέπονται στα αρθ. 6, 7 και 19 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 284 Α), όπως ισχύουν και μέχρι του ύψους των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

▪ των αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άλλης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων,

▪ των αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, των αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, των αδειών εκμετάλλευσης και μεταβίβασης περιπτέρων και κάθε άλλης σχετικής με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, άδειας,

▪ των αποφάσεων συγκρότησης κλιμακίων ελέγχου διενέργειας αυτοψιών,

▪ των αποφάσεων περί χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και προαγωγών,

▪ των συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού και κάθε σχετικού με τη διαδικασία εγγράφου/εντύπου (αναγγελίες πρόσληψης, αναγγελίες λήξης σύμβασης κλπ),

▪ των καταστάσεων υπαλλήλων του αρθ. 90 του Ν.3584/07,

▪ των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας,

▪ των σχετικών με την πολιτογράφηση αλλοδαπών, εγγράφων,

▪ των αδειών τέλεσης γάμου και

▪ όλων των εισηγήσεων αρμοδιοτήτων του προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή κλπ).

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του

προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

7. Τον κ. Στάθη Βλαχάκη του Νικόλαου, άμισθο Αντιδήμαρχο Προάσπισης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του τμήματος Προάσπισης και Προαγωγής Της Δημόσιας Υγείας καθώς και του ΚΕΠ Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

8. Την κα Δήμητρα Τσεβά του Σπυρίδωνος, άμισθη Αντιδήμαρχο Συγκοινωνιών, Σηματοδότησης & Καθημερινότητας του Πολίτη με αρμοδιότητες τον έλεγχο, την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιών & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , καθώς και των διαδικασιών για την ενημέρωση, την υποδοχή και διεκπεραίωση των αιτημάτων και παραπόνων πολιτών που αφορούν θέματα καθημερινότητας από την Γραμμή Δημότη και αφορούν την Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός έδρας υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του καθώς και να υπογράφει τις βεβαιώσεις του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες κ.ά), πλην των Διευθυντών που θα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

 

Οι κατά τα ανωτέρω άμισθοι Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθία ή οποιαδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής

(όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ.7 , άρθρ.59 του Ν. 3852/10 όπως ισχύουν σήμερα και ειδικότερα ορίζονται στην με αριθ. 1333/110822/27-12-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.)

Σε όλους τους Αντιδημάρχους αναθέτει και την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κ. Στυλιανός Σαριδάκης του Κοσμά που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, ενώ όταν ο ανωτέρω απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Ιωάννη Μπάλτα του Γεωργίου.

Τα καθήκοντα ληξίαρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κ. Ιωάννης Μπάλτας, σε περίπτωση αναπλήρωσης Δημάρχου, λόγω απουσίας ή άλλου κωλύματος.

 

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση, πατώντας ΕΔΩ.