Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή

Στις 3 και 4 Απριλίου 2023πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου «PREPARE: Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή» (Promoting Environmental Protection and Learning on Climate Change), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο, διάρκειας 36 μηνών (01/2023-12/2025), είναι μια κοινή προσπάθεια 9 εταίρων από 4 χώρες (Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία, Ιταλία και Ελλάδα), και πιο συγκεκριμένα: Uşak Belediyesi, Surdurulebilir Kalkinma, Eco Logic, Municipality of Kocani, System Dynamics Italian Chapter, Comune di Selci, Δήμος Μεταμόρφωσης, Latra Innovation Lab, Σύμπλεξις.

Το PREPARE αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες, δηλαδή τις δεξιότητες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και απαιτούνται για να μειωθεί η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, και τα επαγγέλματα του μέλλοντος που αφορούν στη βιωσιμότητα, εστιάζοντας στον τομέα του τουρισμού, ώστε τελικά να τονωθεί η πράσινη οικονομία. Το έργο στοχεύει στην ενημέρωση και εκπαίδευση νέων ατόμων που πρόκειται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αναφορικάμε τα βιώσιμα επαγγέλματα στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητακαι συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας.

Ταυτόχρονα, το PREPARE επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες εργαζομένωντων δήμων σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης θεμάτων βιωσιμότητας, προωθώντας βιώσιμες πρακτικές στους χώρους εργασίας και στις κοινότητές τους. Τέλος, η δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, με τη συμμετοχή ΜΚΟ και τοπικών αρχών, αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία εφαρμογής του έργου, προκειμένου να προωθήσει αειφόρες πρακτικές στον τομέα του τουρισμού και την πράσινη οικονομία μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης που έλαβε χώρα τον Απρίλιο, μετά τις πρώτες συστάσεις μεταξύ των εταίρων, παρουσιάστηκε η σύνοψη, οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα του έργου, καθώς και το οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτωντου έργου.

Οι εταίροι ανέλυσαν διεξοδικά τις δραστηριότητες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας του έργου, τα οποία αφορούν στη γενική διαχείριση του έργου, την έρευνα για την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάπτυξη προτάσεων χάραξης πολιτικών, την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, την εφαρμογή και την προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την διάδοση, την αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, ο συντονιστής του έργου παρουσίασε το σχέδιο για την αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του PREPARE, καθώς και το πλάνο για την οικονομική διαχείριση του έργου. Συζητήθηκε,επίσης, αναλυτικά το οργανόγραμμα των εργασιών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν το επόμενο εξάμηνο. Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Ιούνιο του 2023, ενώ η επόμενη δια ζώσης συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία τον Απρίλιο του 2024.