Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το "Γεύμα Αγάπης" του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας προσκαλούν τους κατοίκους του Δήμου Μεταμόρφωσης που είναι

 • άστεγοι, είτε
 • άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια,

να υποβάλουν αίτηση για τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και αγαθών από τη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Το Έργο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» εντάσσεται στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με τον ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ως Συμπράττων Φορέας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

1.Η Εντοπιότητα:

Δικαιούχοι της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» είναι μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα δικαιούχοι είναι:

α) Έλληνες κάτοικοι του Δήμου, β) Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου,

γ) Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στον Δήμο και διαθέτουν άδεια παραμονής σε ισχύ και θεωρημένο διαβατήριο καθώς και δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

2.Η Οικονομική και Περιουσιακή Κατάσταση:

Κύριο κριτήριο επιλογής και ένταξης των ενδιαφερομένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» είναι το εισόδημα και η περιουσιακή τους κατάσταση. Συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους εντάσσονται οι κάτοικοι του δήμου, το εισόδημα των οποίων βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας και ειδικότερα σύμφωνα με τα ακόλουθα όρια:

Α/Α

Οικογενειακή Κατάσταση

Εισόδημα

Διευκρινήσεις

1

Άγαμοι-μοναχικά άτομα

5.200

Συν/χοι ΟΓΑ υπερηλίκων,; επιδοματούχοι πρόνοιας ή χαμηλοσυνταξιούχοι ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ ή

επιδοτούμενοι άνεργοι

2

Διμελείς οικογένειες

8.000

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται με 1.500,00 ευρώ

για κάθε επιπλέον μέλος

3

Άτομα με αναπηρία (67% και

άνω)

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται

κατά 30%

Για τον υπολογισμό, από το συνολικό πραγματικό εισόδημα, αφαιρείται το ενοίκιο για κατοικία που δεν ξεπερνά τα 80 τμ. Επίσης, αφαιρείται η δαπάνη που καταβλήθηκε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής.

3.Η Επαγγελματική Κατάσταση:

Δικαιούχοι της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», είναι κυρίως άνεργοι, ενώ κατά προτεραιότητα στους ωφελούμενους εντάσσονται οι μακροχρόνια άνεργοι.

4.Κοινωνικά Κριτήρια:

Κατά την αξιολόγηση των αιτούντων της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας και αναπηρίες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται και εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα παρακάτω κοινωνικά κριτήρια:

α) Μονογονεϊκές οικογένειες, β) Πολύτεκνες οικογένειες,

γ) Οικογένειες με μέλη που έχουν αναπηρία 67% και άνω,

δ) Οικογένειες με μέλη που εντάσσονται σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επισημαίνεται ότι ενήλικες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη, έχουν δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης, στην οποία συνυπολογίζεται το εισόδημα του νοικοκυριού (όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών).

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η εξέλιξη του Έργου, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα την ενίσχυση ωφελουμένων και πέρα από τα ανωτέρω οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση καθώς δεν είναι επιλέξιμοι ως ωφελούμενοι του έργου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή των αιτούντων ως ωφελούμενων της «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα:

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου,
 2. Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άδεια διαμονής σε ισχύ,
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους (2022) όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών,
 4. Πρόσφατη Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όλων των συνοικούντων ενήλικων μελών (εφόσον υπάρχει),
 5. Συμφωνητικό Μίσθωσης Κατοικίας ή Μεταβολή Στοιχείων από ΔΟΥ ως προς τη διεύθυνση ή Απόδειξη Λογαριασμού ΔΕΗ. Σε περίπτωση αστέγων η κατοικία πιστοποιείται με κοινωνική έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού ύστερα από Κοινωνική Έρευνα,
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 1. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) για αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω,
 2. Σε περίπτωση διαζυγίου το διαζευκτήριο και απόφαση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων ή οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί την μονογονεϊκότητα και την επιμέλεια,
 3. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου,

 1. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος),
 2. Κοινωνικό Ιστορικό, που συντάσσεται από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τον υπεύθυνο Κοινωνικό Λειτουργό, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.

Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα εφόσον προκύπτει μεταβολή τους.

Για τους ωφελούμενους, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη «ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ», δεν απαιτείται η συμμετοχή τους στην ως άνω διαδικασία. Οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία μόνο στην περίπτωση που έχουν μεταβληθεί και έχουν πάψει να ισχύουν τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη προσκομίσει οπότε και οφείλουν να υποβάλουν σχετική Αίτηση συνοδευόμενη από τα νέα ισχύοντα δικαιολογητικά.

Υποβολή Αιτήσεων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τις 01/11/2023 έως και τις 10/11/2023. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

Α) Με φυσική παρουσία ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση στα γραφεία λειτουργίας της Δομής, επί της Κορίνθου 21 τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. – 2:00 μ.μ., να συμπληρώσουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να υποβάλουν τα

«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Β)Ηλεκτρονικά με επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης https://noiazomaimetamorfossi.intellisoft.gr/ όπου στις «Ανακοινώσεις» θα βρουν σχετική ανάρτηση για «Αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή Δομή Παροχής Συσσιτίου» όπου μέσω συνδέσμου θα μεταφερθούν στην πλατφόρμα «Νοιάζομαι». Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει εγγραφή «Αίτηση Εγγραφής Νέου Χρήστη» και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Στη συνέχεια του αποστέλλεται στο e-mail που δήλωσε σχετική ενημέρωση όπου πρέπει να ακολουθήσει το σύνδεσμο για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του. Μετά την επιβεβαίωση και είσοδό του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εκτελέσει Προσθήκη Προσωπικών Στοιχείων → Δημιουργία Εγγραφής (συμπληρώνει τα στοιχεία του) και στη συνέχεια και στη συνέχεια πατάει «Αποθήκευση», αριστερά Ενέργειες - Εργασίες επιλέγει Νέα Αίτηση και οδηγείται στην καρτέλα Παροχή και επιλέγει μία μόνο Δομή που θέλει να κάνει αίτηση → Κοινωνικό Παντοπωλείο ή Κοινωνικό Συσσίτιο. Ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται στην καρτέλα ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ όπου κάνει κλικ στο ονοματεπώνυμό του και κάνοντας Αποθήκευση εμφανίζεται η καρτέλα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ όπου επισυνάπτει αυτά που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση, πατάει Συνέχεια → Συναίνεση και Υποβολή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132012980

Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Τ.Κ. 14451 Μεταμόρφωση

Έκδοση Αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ωφελουμένων γίνεται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημ. Υγείας του Δήμου Μεταμόρφωσης, την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μεταμόρφωσης και την Κοινωνική Λειτουργό που απασχολείται στη Δομή.