Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για τη διάθεση των δωροεπιταγών του Πάσχα.

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης στα πλαίσια των δράσεών του Κοινωνικής Πολιτικής για την υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, πρόκειται να διαθέσει δωροεπιταγές για την περίοδο του Πάσχα 2022. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Κοινωνική Υπηρεσία (Κορίνθου 21) από την Τρίτη 8 Μαρτίου έως και την Τρίτη 22 Μαρτίου στις ώρες : 08:30 – 14:00. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinonikes.domes@metamorfossi.gr .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (το έντυπο της αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Κοινωνική Υπηρεσία).

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύγια όλα τα ενήλικα μέλη

3. Εκκαθαριστικό, Ε1 και Ε9 για τα εισοδήματα του έτους 2020, όλων των συνοικούντων μελών.

4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5. Πρόσφατη (σε ισχύ) Βεβαίωση Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας (67 % και άνω)

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου

7. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ για όλα τα ενήλικα μέλη ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές

8. Βεβαίωση ενσήμων για τους εργαζόμενους.

9. Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες θα καταθέσουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο τριμήνων και ασφαλιστικές εισφορές.

Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλαν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά το τελευταίο τρίμηνο για οποιαδήποτε παροχή στη Κοινωνική Υπηρεσία, θα υποβάλλουν μόνο την αίτησή τους και τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν πρόσφατη αλλαγή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι οριζόμενες προϋποθέσεις είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Τύπος Νοικοκυριού

Ύψος Εισοδήματος

Παρατηρήσεις

Μονοπρόσωπο

5.300,00 €

 

Πολυπρόσωπο (δύο μέλη)

8.700,00 €

Για κάθε επιπλέον μέλος πέρα των δύο μελών, το ύψος εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 500,00€

 

Σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας, το οικογενειακό εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα του ενός αυτοκίνητα. Προηγούνται οι μακροχρόνια άνεργοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνες και πολύτεκνες.

Η συγκέντρωση, επεξεργασία και μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορρίπτονται.

 

Μπορείτε να "κατέβάσετε" το αρχείο της ΑΙΤΗΣΗΣ, πατώντας ΕΔΩ.