Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Δελτία Τύπου

Πρόσθετη χρηματοδότηση για τα γήπεδα 5Χ5 στην Διός και την αποπληρωμή της ανακαίνισης του κολυμβητηρίου

Με συμπληρωματικό επενδυτικό δάνειο, συνολικού ύψους 1.782.003,15€, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης», μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (ΑΤ 06), χρηματοδοτήθηκε σήμερα ο Δήμος Μεταμόρφωσης, το οποίο αποπληρώνεται κατά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 50% από πόρους του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση δίνεται για δύο επιπλέον έργα και συγκεκριμένα τη «Συντήρηση εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Μεταμόρφωσης» με προϋπολογισμό 1.317.003,15€ (συμβασιοποιημένο έργο που έχει ολοκληρωθεί) και τη «Συντήρηση - ανακατασκευή γηπέδων 5x5 Λόφου Δηλαβέρη - οδός Διός» με προϋπολογισμό 465.000€.

Μια χρηματοδότηση, που πρακτικά εξοικονομεί στον Δήμο 1.782.003,15€, καθώς σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να δαπανηθεί από ιδίους πόρους. Και μάλιστα για δύο σημαντικά -για την πόλη- έργα.

Σημείωση:

Τμήμα του προϋπολογισμού των εργασιών ανακαίνισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αριθμ. πρωτ. 17799/11-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΟΤ46ΜΤΛ6-ΑΞΧ) και έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 600.000,00€. Το υπόλοιπο χρηματικό ποσό που απαιτούταν για την ολοκλήρωση του έργου, θα καλυπτόταν από ιδίους πόρους του Δήμου Μεταμόρφωσης, αν δεν επεκτεινόταν -μετά από σχετική διεκδίκηση- η χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».