Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Πρόσθετη χρηματοδότηση μισού εκατομμυρίου για τις διανοίξεις δρόμων (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης")

Υπεγράφη η συμπληρωματική χρηματοδότηση μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δήμου Μεταμόρφωσης, κατά 554.280,00 € του υποέργου 2 με τίτλο «Διανοίξεις οδών», με το τελικό νέο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» να διαμορφώνεται στα 3.751.237,27 €, περί ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Μεταμόρφωσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.