Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Από τις 2 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου τα δελτία απογραφής των στρατευσίμων της κλάσεως 2027.

1. Σύμφωνα με το Φ.430/89/259498/Σ.9183/14-11-2023 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το ΔΙΔΚ/οικ. 19566/21-11-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και με το Φ.430/53/31730/Σ.14801/ 01/12/2023 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2006 (κλάσεως 2027) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Μαρτίου 2024.

 

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

͢α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση των κωδικών taxisnet επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» ˃ «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».

β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (Σ.Υ.) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.

γ. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

 

2. Κατά την προσέλευσή τους σε Σ.Υ., Κ.Ε.Π. ή Ελληνική Προξενική Αρχή οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό διαβατήριο.

 

Β) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

 

Γ) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (μέσω του www.amka.gr).

 

3. Όσοι στρατεύσιμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προσκομίσουν ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

 

4. Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2, θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, παρακαλούνται να εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής, τα οποία αφού υπογραφούν από τους στρατεύσιμους, να τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

 

5. Οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ;μελλοντικές γι’ αυτούς συνέπειες (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις από τις Αστυνομικές Αρχές κ.λπ.).

 

6. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις Σ.Υ., τα Κ.Ε.Π. ή τις Προξενικές Αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να το εκτυπώνουν μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), από το μενού «Πληροφορίες ˃ Πληροφορίες για την απογραφή μου».

 

7. Όσοι δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

α. Ένα (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

β. Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

γ. Τρεις (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 

8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Σ.Υ., στα Κ.Ε.Π. ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Σ.Υ. είναι διαθέσιμα στο μενού «Επικοινωνία» του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

 

Ο Δήμαρχος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ