Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Υποχρεωτικό το πλαίσιο εφαρμογής μέτρων/μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα πλησίον δασικών εκτάσεων, πάρκων (κλπ)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων (ΚΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023-Φ.Ε.Κ.:3475/τεύχοςΒ’/24.05.2023) και την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.03.2024 (ΑΔΑ:ΠΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) καθορίζεται ενιαίο και υποχρεωτικής εφαρμογής πλαίσιο μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων. Ο Κανονισμός καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης αφορά τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και βρίσκονται

α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών)

β. εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των δασικών εκτάσεων

γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

δ. εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων περιαστικού πρασίνου και των κηρυγμένων δασωτέων ή αναδασωτέων εκτάσεων

ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να προχωρήσουν στη σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Κατόπιν αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο (1/5/2024 έως και 31/10/2024) σε αυτοψίες – δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του ανωτέρω Κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές(Άρθρο 3 Κεφάλαιο Τρίτο του Κανονισμού Πυροπροστασίας)

Τα δομημένα ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μπορούν να εντοπιστούν βάσει των αναρτημένων δασικών χαρτών (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension)

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Κ.Υ.Α. Περί Κανονισμού Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίoν δασικών εκτάσεων ΦΕΚ 3475 τεύχος Β' 24-05-2023 ΕΔΩ

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε, στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ( Τηλ.: 213.2012970 και 2132012968)