Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά (ΟΔΗΓΟΣ και ΑΙΤΗΣΗ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

 

Στα πλαίσια στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης είναι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021 είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο ή να έχουν αποσυνδεθεί μέχρι τις 15.02.2022 μέχρι τις 15/02/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς στην Κοινωνική Υπηρεσία (Κορίνθου 21) ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ιωάννου Ράλλη & Δημαρχείου ) και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. Η αίτηση (επισυνάπτεται πρότυπο) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

- δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

- πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

- πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

- γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

- βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

- αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

- Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης τηλέφωνα 2132012982-983

- Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Μεταμόρφωσης 2132012988

 

Βρείτε την αίτηση, πατώντας ΕΔΩ και την αναφερθείσα ΚΥΑ, πατώντας ΕΔΩ.