Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Έγκριση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΟΤ 148.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 313/2023 (ΑΔΑ: Ψ5Μ7ΩΚΒ-ΧΦΙ) απόφασή του ενέκρινε την ανάρτηση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 148
του Δήμου Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 100 πράξη /22η συνεδρία/28.9.23 γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση απεικονίζεται στο από Σεπτέμβριο 2023 κτηματογραφικό διάγραμμα που είναι αναρτημένο στο Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Μεταμόρφωσης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, όλα τα παραπάνω έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.metamorfossi.gov.gr).

Οι τυχόν ενστάσεις για την προτεινόμενη τροποποίηση πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο.

Συναφή έγγραφα:

Σχετική απόφαση Δημάρχου, πατώντας ΕΔΩ.

Σχετικά πρακτικά ΔΣ, πατώντας ΕΔΩ.

Σχετικό διάγραμμα του Ρυμοτομικού Σχεδίου, πατώντας ΕΔΩ.

Σχετική εισήγηση προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, πατώντας ΕΔΩ.