Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2025 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το υπ. αρ. Φ.430/81/29397 Σ.15528/2021 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής-Τμήμα 2ο , σας ανακοινώνουμε ότι κατά την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2004 (κλάσεως 2025) και είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες από 02 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Μαρτίου 2022.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον ειδικό σύνδεσμο ΕΔΩ , είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή αρμόδια Προξενική Αρχή, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του Covid-19.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

  • Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου
  • Βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Βεβαίωσης Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  • Ηλεκτρονικής διεύθυνσης (Email), ανεξάρτητα αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
  • Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου ( η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για μη υποβολή).

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής στα τηλ.: 2131501720, 21315001721, 2131501723 ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ