Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη 1509

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις επιστροφής φόρου για τους υπαχθέντες στην Πάγια Ρύθμιση Ν.4646/2019 (άρθρο 43)- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

από την Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Μεταμόρφωσης

Για οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στην Πάγια Ρύθμιση Ν.4646/2019 (άρθρο 43) και είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της παρούσας ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό που ισούται με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των τόκων που ορίζονται στην παράγραφο 2 και έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης και υπαγωγής των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθμιση για δεύτερη φορά ως βάση υπολογισμού του ποσού των τόκων που επιστρέφονται, λαμβάνεται το σύνολο των τόκων της παραγράφου που επιβαρύνουν τις οφειλές από την πρώτη υπαγωγή τους ρύθμιση και ως την εξόφληση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης στο 213-2012-955.